O krok bližšie k deinštitucionalizácii

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa teší, že Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 29. augusta 2017 na svojom 18. zasadnutí prijal Všeobecný komentár č. 5 k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa hovorí o nezávislom živote. Ide o kľúčový krok vpred.

Dokument objasňuje povinnosti zmluvných štátov dohovoru v oblasti nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím.

Stanovuje základné prvky práva na nezávislý život, ako aj podrobný opis povinností zmluvných štátov, súvislosti s ostatnými článkami dohovoru a kroky, potrebné na zaručenie implementácie článku 19 dohovoru.

Definícia nezávislého života

Význam Všeobecného komentára k článku 19 spočíva predovšetkým v tom, že predstavuje jeden z najširších a najprierezovejších článkov dohovoru. Obsahuje presnú definíciu nezávislého života, osobnej asistencie a deinštitucionalizácie a zdôrazňuje situácie, ktoré sú v rozpore s článkom 19.

Uvádza sa v ňom napríklad, že ani veľké inštitúcie s počtom obyvateľov vyšším ako sto, ani menšie, v ktorých je umiestnených päť až osem osôb, dokonca ani bývanie, v ktorom osoba žije jednotlivo, nemožno považovať za nezávislé bývanie, ak má prvky charakteristické pre inštitucionalizáciu.

Zmluvné strany sa zaviazali k neodkladnej zmene inštitucionálneho prostredia na podporné služby nezávislého života.

Veľmi dôležité je, že zmluvné štáty nesmú využívať verejné ani súkromné zdroje na udržiavanie, obnovu či výstavbu nových inštitúcií. Naopak, všetky dostupné zdroje musia investovať do rozvoja prístupných objektov pre ľudí so zdravotným postihnutím, osobnej asistencie a komunitných služieb.

Musia urobiť všetko pre to  aby umožnili každému človeku so zdravotným postihnutím bez ohľadu na vek či iné okolnosti nezávislý život v komunite. Vo všeobecnom komentári sa zdôrazňuje predovšetkým naliehavá potreba skoncovať s inštitucionalizáciou detí a skupín, ktoré sú v inštitucionálnej starostlivosti zastúpené vo vysokej miere (ako napríklad ľudia s mentálnym postihnutím).

Povinné čítanie

Všeobecný komentár k Článku 19 je povinným čítaním pre všetkých, ktorých sa týka implementácia, monitorovanie a presadzovanie dohovoru. To znamená vlád, európskych inštitúcií, organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ľudskoprávnych organizácií v jednotlivých štátoch, poskytovateľov služieb a podobne.

Dúfame, že všetkým zúčastneným sa podarí presadzovať a prijať opatrenia vyplývajúce z tohto komentára, aby sa stal nezávislý život pre ľudí so zdravotným postihnutím skutočnosťou.

Text Všeobecného komentára k Článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Zdroj: www.enil.eu (red)