Elektronické schránky sú povinné

Od 1. júna 2020 bola spustená aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri.

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak dotkla viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora – nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán.

Automatická aktivácia

Samotná aktivácia elektronických schránok je automatická a prebieha postupne v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb.

V prvej etape, 1. júna 2020, boli aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.

Do pozornosti štatutárov!

Ak nemáte správne a kompletné informácie o vás a vašej organizácii v príslušnom registri, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia.

Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť do 30.6.2019 zaslať Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje o svojich štatutároch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo. Ak ste tak doteraz neurobili, je pravdepodobné, že sa do zriadenej elektronickej schránky nebudete vedieť prihlásiť.

Skontrolujte si v príslušnom zdrojovom registri, či máte pri štatutárovi uvedené aktuálne a úplné údaje. Ak nie, potom je potrebné, aby ste svoje údaje doplnili alebo aktualizovali v rozsahu – názov a IČO organizácie, meno, priezvisko, rodné číslo štatutára, alebo štatutárov, ak ich má organizácia viac. Bližšie informácie k registru je možné získať na rezorte vnútra telefonicky alebo e-mailom.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňovala, aby mali tieto právnické osoby povinné údaje zapísané čím skôr (lebo do 30. júna 2019 bolo oznámenie týchto údajov oslobodené od správneho poplatku).

NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES sa o nich nemá ako inak dozvedieť.

V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:

  • štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES ojeho osobe nedostane z registra potrebné údaje,
  • elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynie úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvie,
  • právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri potrebné údaje o štatutárnom orgáne, nebude môcť ani prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom.

Viac informácií nájdete:

Aktuálny stav

V tlačovej správe z 25. júna 2020sa uvádza: Neziskové mimovládne organizácie majú už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre nekompletné údaje, ktoré štátu poskytli. Začiatkom júna štát aktivoval na doručovanie viac ako 60-tisíc elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR.

Do viac ako 33-tisíc schránok sa štatutári nemôžu prihlásiť, lebo nedoplnili svoje údaje do zdrojového registra. Do aktivovaných schránok však už môžu byť doručované úradné rozhodnutia.

Od 1. júna štát postupne aktivoval na doručovanie elektronické schránky ôsmim právnym formám právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Sú to nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianskezdruženia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom.

 „Do schránok týchto právnických osôb je tak už doručovaná úradná pošta. To znamená, že štatutári alebo nimi poverené osoby už nechodia so žltým lístkom na poštu po úradné rozhodnutia, ale tie im štát doručuje do úradných elektronických schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky“, vysvetľuje Peter Kucer,poverený riadením sekcie informačných technológií verejnej správy (ITVS)Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu(ÚPVII).

Po takmer mesiaci od povinnej aktivácie e-schránok týchto ôsmich právnych foriem právnických osôb mimovládneho neziskového sektora, zdrojové registre Ministerstva vnútra SR evidujú 33 575 subjektov, ktoré nemajú doplnené údaje o svojom štatutárovi alebo štatutároch a nevedia sa tak prihlásiť do svojej elektronickej schránky.

Ide o organizácie nachádzajúce sa v tejto tabuľke (Zoznam organizácií bez štatutára, prvá vlna, formát xlsx, 2,27MB)

„Je potrebné, aby štatutári, ktorí si svoju organizáciu nájdu v uvedenom zozname, kontaktovali príslušný zdrojový register ministerstva vnútra a chýbajúce údaje si doplnili. Rovnako budú tieto organizácie v blízkej dobe kontaktovať pracovníci okresných úradov a vyzývať ich na doplnenie. Netreba čakať na situáciu, kým im do schránky príde úradné rozhodnutie a oni sa k nemu nebudú vedieť dostať“, opätovne apeluje na štatutárov Kucer.

Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. Do svojej úradnej elektronickej schránky sa totiž konkrétny štatutár dostane len vtedy, ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.

Znamená to, že iba v tomto prípade vie štát priradiť úradnú e-schránku konkrétnemu štatutárovi tak, ako je to v prípade elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk a komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Ak nemáte počítač

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť.

V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia.

Majiteľ elektronickej schránky môže zaslať žiadosť o udelenie oprávnenia prostredníctvom autorizovaného elektronického dokumentu, ktorý doručí správcovi modulu elektronických schránok (Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby) buď prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky, alebo dokumentom v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/

Podľa www.slovensko.sk (red)