Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Opakovane sa stretávame s požiadavkou na zavedenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ich pri návštevách iných členských štátov EÚ oprávňoval využívať výhody poskytované osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v navštívenej krajine. Doteraz sa však nepodarilo dosiahnuť takúto dohodu.

Dôvody sú najmä tieto:

  • Neexistuje jednotná definícia zdravotného postihnutia a jednotný systém  posudzovania zdravotného postihnutia, teda, kto je a kto nie je zdravotne postihnutý.
  • Medzi  členskými štátmi EÚ neexistuje žiadny systém vzájomného uznávania zdravotného postihnutia a s ním súvisiacich výhod.
  • V jednotlivých štátoch sú poskytované rôzne výhody, v rôznych výškach a za rozdielnych podmienok.
  • Niektoré výhody nie sú poskytovateľmi služieb poskytované povinne na celom území štátu a závisia len na rozhodnutí ich poskytovateľa a prípadne aj na trvalom pobyte ich prijímateľa (napr. zľavy vo verejnej hromadnej doprave v rôznych slovenských mestách).

Preto preukaz osoby so zdravotným postihnutím vydaný v jednom štáte nemusí byť uznávaný v inom štáte.

Pilotný projekt je na svete

Potrebu európskeho preukazu si uvedomuje aj Európska komisia v súvislosti so zámerom podporiť maximálnu mobilitu osôb so zdravotným postihnutím. Preto vo februári 2016 spustila pilotný projekt.

V projekte ide o vytvorenie dobrovoľného systému vzájomného uznávania výhod na základe jednotného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Preukaz by mal zabezpečiť rovnaký prístup ku konkrétnym výhodám, najmä v oblasti kultúry, voľného času, športu a dopravy.

Do projektu sa prihlásilo týchto osem štátov: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Malta, Slovinsko a Rumunsko.

V rámci projektu sa riešia tieto úlohy:

  • Vzhľad a formát  jednotného preukazu a jeho výroba.
  • Vydávanie preukazu oprávneným osobám. Nemenia sa však vnútroštátne kritériá alebo pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na jeho získanie. Členské štáty si ponechávajú svoju právomoc rozhodnúť, kto je oprávnený na získanie preukazu podľa vnútroštátneho vymedzenia zdravotného postihnutia, ako aj právomoc určiť postup jeho vydávania.
  • Vytvorenie webového sídla v každom zúčastnenom štáte informujúcom o poskytovaných výhodách v domácom jazyku a v anglickom jazyku, prípadne aj v ďalších jazykoch.
  • Kto a ako bude napĺňať a aktualizovať údaje o poskytovaných výhodách.

Trvanie projektu bolo stanovené len na 18 mesiacov. Za udržateľnosť projektu zodpovedá jeho riešiteľ v každom konkrétnom štáte, teda za napĺňanie a aktualizáciu údajov po skončení projektu.

Viacjazyčné údaje

Hlavným problémom je získavanie, vkladanie a aktualizácia údajov o výhodách na webové sídlo, ktoré musí byť viacjazyčné. Výhody sú poskytované obvykle na základe rozhodnutia poskytovateľa služby, nie na základe celoštátne platného a záväzného opatrenia. Preto bude potrebné každú výhodu, vrátanie jej poskytovania občanom iných členských štátov EU, pred jej zverejnením individuálne dohovoriť s jej poskytovateľom – ako je divadlo, kino, športové zariadenie a športový klub, múzeum, vystavovateľ a prevádzkovateľ výstavných priestorov, kúpalisko, zábavný park, historická pamiatka, dopravca atď.

Bude tiež nevyhnutné priebežne sledovať zmeny a trvanie každej poskytovanej výhody. Toto je hlavný dôvod prečo sa do projektu nezapojili viaceré krajiny vrátane Slovenska.

Doterajšie skúsenosti účastníkov projektu potvrdzujú tento problém a výsledky projektu prakticky slúžia len domácim držiteľom preukazu.

Parkovací preukaz má podobné problémy

Ako vzor pre uvedený preukaz sa často uvádza jednotný európsky parkovací preukaz. Podobné problémy však existujú aj s jeho použitím v zahraničí.

Pri cestovaní osobným autom mimo svojej domovskej krajiny očakávate, že vďaka tomuto parkovaciemu preukazu budete mať rovnaké práva na parkovanie a prístup k vyhradeným parkovacím miestam ako občania navštíveného štátu. Je to však podstatne zložitejšie.

Parkovací preukaz môžete v cudzej krajine použiť len ak spĺňate podmienky na jeho pridelenie v tejto krajine. Napr. na Slovensku môžu dostať parkovací preukaz aj nevidiaci a prakticky nevidiaci ľudia. V Rakúsku alebo Nemecku ho však nesmú používať osoby so zrakovým postihnutím pod hrozbou vysokej pokuty. Existujú aj rozdiely pre osoby s rôznym druhom a stupňom telesného postihnutia atď.

Pred cestou do cudzej krajiny si musíte overiť na aké výhody má držiteľ parkovacieho preukazu nárok v danej krajine a či by ste boli oprávnený získať parkovací preukaz v navštívenej krajine. Informácie o týchto výhodách môžete nájsť na internetovej adrese http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=sk.

Upozorňujeme však, že tieto informácie nemusia byť celkom aktuálne. Preto sa odporúča overiť si ich u príslušnej autority štátu, ktorý plánujete navštíviť. To však môže byť značne náročné.

Záujem o jednotný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím majú títo ľudia a ich organizácie vo všetkých štátoch EÚ. Pred zavedením takéhoto preukazu s možnosťou jeho efektívneho využívania však bude potrebné riešiť podstatne náročnejšie úlohy.

Ide najmä o jednotnú definíciu zdravotného postihnutia a spôsob jeho posudzovania a o  poskytovanie výhod občanom celej EÚ, ktoré jednotlivé členské štáty poskytujú svojim občanom.

(red)