Úvodník – Mosty inklúzie 01-02/2018

Vážení čitatelia, pokračujeme v našej tradícii a aj v tomto roku sa hlásime neskôr ako na začiatku kalendárneho roka. Poskytnutý príspevok na vydávanie nášho časopisu nám rovnako ako v niekoľkých uplynulých rokoch umožňuje pripraviť len sedem čísel. Dúfame, že aj napriek týmto dlhším prestávkam…

Pomáhame najmenším

V roku 2017/2018 uskutočnila nezisková organizácia Raná starostlivosť projekt pod názvom Je to tím! Podporila ho Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom. V predchádzajúcom období sme rozvinuli spoluprácu s externými odborníkmi (napr. fyzioterapeut, logopéd, hipoterapeut), ktorí sa venujú…

Ako pokračuje implementácia Agendy 2030

Od začiatku tohto roku prebiehali intenzívne práce na príprave implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v súlade s dokumentom „Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030“, schváleným uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017, ktorý uložil vypracovať národné priority…

Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Opakovane sa stretávame s požiadavkou na zavedenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ich pri návštevách iných členských štátov EÚ oprávňoval využívať výhody poskytované osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v navštívenej krajine. Doteraz sa však nepodarilo dosiahnuť…

Ako vznikala novela zákona o kompenzácii

Ponúkame vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo? V ďalších článkoch sa dozviete…

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. lúla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.…

Zmeny v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.…

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1. júla 2018

Dňom 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: a) 205,07 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,…