Priznávanie parkovacieho preukazu

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené zmeny týkajúce sa priznávania parkovacieho preukazu.

Nárok na parkovací preukaz

Podmienkou pre priznanie parkovacieho preukazu bude buď odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo zdravotné postihnutie uvedené v prílohe zákona:

Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona, peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Príloha č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Zdravotné postihnutie na účely parkovacieho preukazu

  • Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
  • Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
  • Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
  • Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
  • Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
  • Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
  • Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.
  • Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
  • Praktická slepota, úplná slepota.
  • Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Milan Měchura