Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. lúla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie.

Pevné sumy výšky peňažného príspevku na opatrovanie

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie sú stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je naviazaná na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Vláda SR môže svojim nariadením zmeniť výšky peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Základné výšky príspevku

Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 369,36 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ v produktívnom veku.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 184,71 eura pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, teda polovica výšky príspevku, ktorý sa poskytuje opatrovateľovi v produktívnom veku.

Ostatné výšky peňažného príspevku na opatrovanie sú uvedené v článku Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2018.

Krátenie výšky príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku

Hranica príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, po dosiahnutí ktorej sa výšky peňažného príspevku pre osobu v produktívnom veku krátia, sa posúva z 1,7 na 2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Výška príspevku pri opatrovaní dieťaťa navštevujúceho školské zariadenie

Upúšťa sa od zníženia príspevku na opatrovanie, ak dieťa navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Zabráni sa tak situáciám, keď rodičia žiadali individuálne zníženie rozsahu školskej povinnosti pre svoje dieťa, aby im príspevok nebol krátený.

Príplatok pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa

Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 100 eur mesačne (pôvodne o 49,80 eura), ak je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba v produktívnom veku nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Poskytovanie príspevku počas pobytu opatrovanej osoby v zdravotníckom zariadení

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži za dni, počas ktorých poberateľ príspevku bol sprievodcom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovanie príspevku v prípade úmrtia opatrovanej osoby

Ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto osoba zomrela.

Milan Měchura