Zmeny v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.

V tomto článku je uvedených niekoľko dôležitých zmien týkajúcich sa bezprostredne osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. O viacerých zmenách sme informovali v samostatných článkoch.

Odkázanosť na individuálnu prepravu

Spresňuje sa definícia odkázanosti na individuálnu prepravu a miesto konkrétnych zdravotných diagnóz sa dôvody odkázanosti na individuálnu prepravu zovšeobecňujú:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu

  • ťažkej poruchy mobility, premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb,
  • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
  • ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla bude možné priznať nielen osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale i niektorým skupinám osôb s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu ich choroby.

Z toho dôvodu je v zákone novo definovaná odkázanosť na kompenzáciu týchto zvýšených výdavkov nasledovne:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je

  • odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo na občianske aktivity alebo
  • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenou do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.

Pohľadávky v dedičskom konaní sa už nebudú vymáhať

Podľa doterajšieho znenia zákona, ak bol osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla a na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže a osoba pred uplynutím siedmich rokov (v prípade elektrického vozíka desiatich rokov) od poskytnutia peňažného príspevku zomrela, boli dedičia povinní vrátiť pomôcku alebo pomernú časť poskytnutého jednorazového peňažného príspevku.

Pokiaľ tak neurobili dobrovoľne, vymáhali úrady práce túto pohľadávku v rámci konania o dedičstve.

Ministerstvo práce navrhlo a poslanci schválili, že od 1. júla 2018 sa od tejto praxe upúšťa a pohľadávky sa v dedičskom konaní nebudú vymáhať. Podľa prechodného ustanovenia potom pohľadávky, ktoré vznikli do 30. júna 2018, sa považujú za nevymožiteľné.

Výnimkou budú naďalej situácie, ak poskytnutý príspevok nebol z dôvodu úmrtia žiadateľa použitý na účel definovaný zákonom, v takýchto prípadoch budú úrady práce od dedičov požadovať vrátenie celej sumy poskytnutého peňažného príspevku.

Milan Měchura