Ako vznikala novela zákona o kompenzácii

Ponúkame vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo? V ďalších článkoch sa dozviete viac o zmenách, ktoré priniesla.

Príprava začala už v roku 2017

Novela sa začala pripravovať už v 1. polroku 2017, keď Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVaR) zriadilo na jej prípravu pracovnú skupinu i za účasti zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím.

Podľa pôvodného zámeru MPSVaR malo ísť len o menšiu novelu účinnú od 1. júla 2017, ktorej nosným zámerom bolo upraviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Následne sa mala v roku 2018 schváliť ďalšia novela s účinnosťou v roku 2019.

V rámci pracovnej skupiny sme predložili rad návrhov, ktoré ale neboli MPSVaR akceptované s odôvodnením, že niektoré z nich budú riešené novelou účinnou v roku 2019.

Tesne pred posunutím návrhu novely do medzirezortného pripomienkového konania bol legislatívny proces prerušený, pravdepodobne pre nesúhlas ministerstva financií z dôvodu dopadu na štátny rozpočet v roku 2018, keď bolo potrebné prednostne vykryť náklady súvisiace s novelou zákona o sociálnych službách.

Pripomienkové konanie

Novela zákona bola posunutá do medzirezortného pripomienkového konania 20. februára 2018. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) spolu s ďalšími organizáciami občanov so zdravotným postihnutím predložila viacero pripomienok, smerujúcich mimo iného k podstatnému zvýšeniu hodinovej sadzby peňažného príspevku na osobnú asistenciu a k poskytovaniu peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov bez ohľadu na príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výsledky rozporového konania

Rozporové konanie sa uskutočnilo na MPSVaR za účasti štátneho tajomníka Branislava Ondruša 20. marca 2018. MPSVaR väčšinu našich pripomienok neakceptovalo z tradičných dôvodov (uvádzame citácie z vyhodnotenia medzirezortného pripomienkovacieho konania):

„Pripomienka je nad rámec návrhu novely zákona.“

Alebo

„Navrhované predstavuje zvýšený dopad na štátny rozpočet.“

Prípadne

„Navrhované smeruje proti filozofickému smerovaniu zákona, ktorý je založený na princípe solidarity a z toho dôvodu je pre podmienky priznania nároku dôležité aj sledovanie príjmu a majetku.“

Vláda SR prerokovala novelu zákona 20. apríla 2018. Napriek tomu, že vláde predkladaný materiál obsahoval i informáciu o nedoriešených rozporoch s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím a s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, vláda novelu schválila bez pripomienok a posunula ju na rokovanie do Národnej rady SR.

Iniciatíva predsedníčky výboru pre sociálne veci

V Národnej rade SR (NR SR) sa iniciatívy chopila predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci Alena Bašistová. Na 2. mája 2018 zvolala okrúhly stôl za účasti zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a viacerých členov výboru pre sociálne veci. Na stretnutí všetci zástupcovia spoločne predložili osem návrhov k pripravovanej novele zákona:

„Žiadame, aby hodinová sadzba za poskytovanie osobnej asistencie bola 140 percent sumy hodinovej minimálnej mzdy, prípadne skokovo zvýšiť hodinovú sadzbu na 3,86 eura. Nesúhlasíme s navrhovanou podobou výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, s denným vykazovaním od- do.

Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevok sa poskytoval v ročnej priznanej sume bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.

Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevky sa poskytovali bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.

Žiadame upustiť od sledovania výšky poberaného dôchodku fyzickej osoby odkázanej na opatrovanie a v prípade prekročenia stanovenej hranice výšky dôchodku upustiť od krátenia peňažného príspevku na opatrovanie.

Žiadame vypustiť ustanovenie znižujúce výšku opatrovateľského príspevku v prípade, ak opatrovaná osoba navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

V prípade cenovo vysoko náročných kompenzačných pomôcok a cenovo náročných úprav nehnuteľností, v prípade motorových vozidiel a v prípade psa so špeciálnym výcvikom žiadame poskytovať príspevky na kúpu a na úpravu i osobám s ŤZP s príjmom nad 5 – násobok sumy životného minima.

Žiadame, aby v zákone o sociálnom poistení (§ 15 ods.1 písm. e) bol znížený počet hodín osobnej asistencie zo 140 hodín na 120 hodín tak, aby mohli byť povinne dôchodkovo poistení aj osobní asistenti (z financií štátneho rozpočtu), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 120 hodín mesačne.“

Prvé čítanie v parlamente

Deviateho mája 2018 sa v NR SR uskutočnilo prvé čítanie návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (parl. tlač 946). Návrh zákona bol prijatý na prerokovanie v NR SR.

Iniciatíva poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia

Jedenásteho mája 2018 pozval predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD Robert Fico za účasti ministra práce p. Richtera zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím na stretnutie, kde nás informoval, že poslanci strany Smer – SD na rokovaní výboru pre sociálne veci predložia k predmetnému návrhu zákona tri pozmeňujúce návrhy:

– navrhnú zvýšiť hodinovú sadzbu peňažného príspevku na osobnú asistenciu na cca 3,80 eura,

– navrhnú zrušiť posudzovanie príjmu osoby s ŤZP pri stanovení ročnej výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu,

– navrhnú poskytovať príspevok na opatrovanie rodičom detí navštevujúce školské zariadenia v rozsahu viac ako20 hodín týždenne v nekrátenej výške.

Súčasne predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD prisľúbil zvážiť podporu i ďalším predloženým návrhom, žiadny z nich nevylúčil, prípadne poslanci strany Smer – SD navrhnú poslaneckú novelu účinnú od 1. januára 2019.

Na stretnutí v NR SR sa zúčastnila i komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá prisľúbila spolupracovať s predsedníčkou výboru pre sociálne veci Alenou Bašistovou pri presadzovaní spomínaných návrhov a o situácii nás informovať.

Očakávali sme najmä nesúhlas MPSVaR a Ústredia práce , sociálnych vecí a rodiny s vypustením návrhu na novú formu tlačiva výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.

Tlačová konferencia

Po stretnutí so zástupcami organizácií občanov so zdravotným postihnutím informoval predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD Robert Fico na tlačovej konferencii o stanovisku strany Smer – SD k pripravovanej novele zákona o kompenzácii ŤZP. Záznam tlačovej konferencie nájdete pod týmto odkazom: https://www.ta3.com/clanok/1127730/tb-poslancov-smeru-a-organizacii-o-zmenach-pre-zdravotne-postihnutych.html

Rokovanie vo výbore pre sociálne veci

Jedenásteho júna 2018 sa konali zasadnutia výboru pre sociálne veci, na ktorých sa predkladali a schvaľovali pozmeňujúce návrhy poslancov tohto výboru a schvaľovala sa spoločná správa výborov NR SR k návrhu novely zákona.

Poslanci strany Smer – SD splnili svoj prísľub a okrem už vyššie spomínaných troch pozmeňujúcich návrhov predložili a do spoločnej správy výborov zahrnuli ešte dva návrhy:

– navrhli zvýšiť hranicu výšky poberaného dôchodku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na 2- násobok sumy životného minima, po dosiahnutí ktorej sa poberateľovi príspevku na opatrovanie v produktívnom veku bude krátiť peňažný príspevok naopatrovanie,

– ak opatrovanou osobou je nezaopatrené dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, poskytovaný príplatok k príspevku na opatrovanie navrhli zvýšiť zo sumy 49 eur na sumu 100 eur.

Vo výbore sa samozrejme diskutovalo i o zmene výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, poslanci žiadny pozmeňujúci návrh však nepredložili.

Po zasadnutí výboru predseda strany Smer – SD na tlačovej konferencii informoval novinárov o predložených a výborom pre sociálne veci na schválenie odporúčaných návrhoch poslancov strany smer – SD. Prítomný bol i predseda NROZP Branislav Mamojka, ktorý poďakoval za ústretovosť, ale i pripomenul, že stále existuje problém formy výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, s ktorým komunita osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nesúhlasí.

O výkaze sa rozhodlo v poslednej chvíli

I po tlačovej konferencii pokračovali v priestoroch NR SR diskusie o forme výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Mimo zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím k zmene postoja ministra práce určite prispela prítomná komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a predsedníčka výboru pre sociálne veci Alena Bašistová, presné informácie nám tu však chýbajú. Výsledok sme sa dozvedeli až v rámci prerokovávania návrhu zákona v pléne NR SR nasledujúci deň.

Rokovanie v pléne

Rokovanie o návrhu novely zákona sa uskutočnilo v pléne NR SR 12. júna popoludní. V rámci rozpravy predniesla Alena Bašistová pozmeňujúci návrh, ktorým navrhla z tlačiva výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypustiť tabuľku „od – do“, čim by tlačivo v podstate zostalo v nezmenenej podobe, a doplniť ustanovenia zákona týkajúce sa osobnej asistencie o povinnosť užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov poskytovať úradom práce súčinnosť pri vykonávaní kontroly využívania osobnej asistencie.

Hlasovanie o návrhu novely zákona bolo 13. júna. Poslanci schválili pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov i pozmeňujúce návrhy Aleny Bašistovej, týkajúce sa výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.

Viaceré pozmeňujúce návrhy v rozprave predniesli i podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš-Nicholsonová a poslankyňa Silvia Shahzad, obe navrhli napr. doplnenia v prílohách zákona stanovujúcich výšku peňažného príspevku na kúpu pomôcky, psa so špeciálnym výcvikom a osobného motorového vozidla, ich návrhy ale poslanci nepodporili.

Na koniec

Kto dočítal až sem získal určitú predstavu, že presadiť naše návrhy nie je zďaleka jednoduché. A ak si položíme otázku, prečo sme uspeli, je pre to viacero dôvodov, z ktorých uvediem dva:

– Viaceré organizácie osôb so zdravotným postihnutím sme sa dokázali spojiť a vystupovať jednotne,

– zhodli sme sa na celkovo ôsmich požiadavkách, ktorých presadenie sme v súčasnosti považovali za najdôležitejšie.

Úspešne sa nám podarilo úplne alebo čiastočne presadiť do novely zákona päť z nich.

Podrobnosti o schválených zmenách sa dočítate v nasledujúcich samostatných článkoch.

Milan Měchura