Zmeny v osobnej asistencii

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Doplnenie definície osobnej asistencie

Definícia osobnej asistencie je doplnená o ustanovenie, podľa ktorého osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Presadením návrhu citovaného doplnenia do znenia zákona sa snažíme predísť situáciám, keď úrady práce v prípade niektorých druhov zdravotných postihnutí odmietali priznať peňažný príspevok na osobnú asistenciu s paušálnym odôvodnením, že pre konkrétny druh zdravotného postihnutia, často napr. mentálne postihnutie, nie je osobná asistencia vhodnou formou kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

Sadzba je vo výške 3,82 eura

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa stanovuje pevnou sumou 3,82 eura. Vláda SR môže svojim nariadením zmeniť sadzbu na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

V tejto súvislosti vzniká užívateľovi osobnej asistencie povinnosť spísať s osobným asistentom dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie, ktorým bude dohodnutá nová výška odmeny za výkon osobnej asistencie. Dodatok musí byť podpísaný v priebehu mesiaca Júla , kedy začne platiť nová hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie a musí byť odovzdaný úradu práce najneskôr do ôsmich dní od dátumu jeho podpisu.

Testovanie príjmu sa už nebude vykonávať

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa bude poskytovať bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre tento účel sa príjem posudzovať nebude. Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa po prekročení príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 4 – násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu výška príspevku krátila, prípadne sa príspevok prestal vyplácať.

Výkaz sa nemení

Navrhovanú zmenu tlačiva výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, v ktorom sa mal uvádzať pre každý deň v mesiaci čas výkonu osobnej asistencie „od – do“ a počet hodín vykonanej osobnej asistencie v príslušnom kalendárnom dni, NR SR neschválila. Výkaz, až na drobné doplnenia v poučení, sa nemení.

Súčinnosť s úradmi práce

Na úkor ponechania výkazu v nezmenenej podobe budú poberatelia peňažného príspevku  na osobnú asistenciu a osobní asistenti povinní poskytovať úradom práce súčinnosť pri kontrole využívania príspevku na osobnú asistenciu:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu práce súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä

a) poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,

b) umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Napíšem to otvorene: pokiaľ nebudú poberatelia príspevku na osobnú asistenciu a osobní asistenti ochotní túto súčinnosť úradom práce pri výkone ich kontrolnej činnosti poskytovať, je reálny predpoklad, že ústredie práce začne opäť presadzovať zmenu výkazu o výkone činnosti osobnej asistencie.

Zmeny týkajúce sa zmlúv o výkone osobnej asistencie

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí byť uzatvorená písomne. Nemusí už povinne obsahovať miesto výkonu osobnej asistencie.

Novela zákona spresňuje termíny predkladania zmlúv a ich dodatkov úradom práce:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie

  • v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo
  • do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Do ôsmich dní odo dňa

  • podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie, predložiť tento dodatok,
  • zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie, oznámiť zánik tohto právneho vzťahu.

Žiadateľ o peňažný príspevok na osobnú asistenciu môže predložiť úradu práce súčasne so žiadosťou i zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak má záujem, aby mu v prípade priznania príspevku bol tento vyplatený spätne od dátumu podania žiadosti, pričom výkazy predkladá úradu práce až po schválení príspevku.

V praxi sa ukázalo, že viacerí užívatelia osobnej asistencie neukončovali formálne zmluvy o výkone osobnej asistencie, ak osobnú asistenciu podľa uzatvorenej zmluvy už nevyužívali.

Aby úrady práce nemuseli viesť v evidencii zmluvy, ktoré už nie sú aktívne, bolo prijaté nasledujúce ustanovenie: Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.

To samozrejme nevylučuje uzatvorenie novej zmluvy s osobným asistentom v prípade zániku predchádzajúcej zmluvy na základe zákona, bude však treba si strážiť, aby po uplynutí šiestich mesiacov nebol úradu práce predložený výkaz o výkone činnosti osobnej asistencie, takýto výkaz nebude úrad práce akceptovať.

Zmeny v zozname činností osobnej asistencie

Do zoznamu činností osobnej asistencie bola ako bod 21 pridaná nová činnosť, a to pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, pri úkonoch starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ktoré z dôvodu svojho ťažkého zdravotného postihnutia nie sú schopní sami zvládnuť.

Z hľadiska osôb so sluchovým postihnutím dochádza k výraznej zmene:

Zo zoznamu činností osobnej asistencie boli vypustené činnosti pod doterajšími bodmi 13.4 až 13.6 (artikulačné tlmočenie, taktilné tlmočenie a tlmočenie v posunkovej reči). Zostala činnosť sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby novo označená ako bod 13.4 a pridaná bola činnosť sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie ako bod 13.6.

Osobní asistenti sprostredkujúci komunikáciu pre sluchovo postihnuté osoby už nebudú musieť spĺňať prísne požiadavky kladené na tlmočníkov.

Dôsledkom týchto posunov je tiež, že činnosť predčítanie pre nevidiacich je teraz označená ako bod 13.5 (doposiaľ 13.8).

Zastavenie výplaty príspevkov počas pobytu v zahraničí

Ide o všeobecné pravidlo, zmena však bola prijatá na podnet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím študujúcich v zahraničí, ktorí využívajú osobnú asistenciu:

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula doba, počas ktorej sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako

a) 60 po sebe nasledujúcich dní alebo

b) 303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.

Komunikácia s finančnou správou elektronicky sa netýka osobných asistentov

Na konci minulého roku sme informovali o zmenách v zákone o správe daní, na základe ktorých budú musieť fyzické osoby – podnikatelia od 1. júla 2018 povinne komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Z dôvodovej správy vyplývalo, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov.

Keďže v tejto otázke stále pretrvávali nejasnosti, či osobný asistent je alebo nie je pre účely tohto ustanovenia podnikateľom, obrátili sa kolegovia z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) so žiadosťou o ich stanovisko na finančnú správu.

Podľa vyjadrenia finančnej správy osobní asistenti nie sú považovaní za podnikateľov (napr. nevykonávajú zárobkovú činnosť na základe živnostenského oprávnenia), preto sa na nich povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky nevzťahuje.

Milan Měchura