Jedenásť dôvodov, prečo sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Tento článok obsahuje viaceré externé odkazy smerujúce na originálne texty v angličtine, ktoré je možné čítať v slovenčine s použitím strojového prekladu.

„Čo pre mňa EÚ kedy urobila? Prečo by som mal voliť v európskych voľbách?“ Tieto dve otázky dostávame denne a odpovede sú jednoduché: po prvé, viac, ako si myslíte. Po druhé, aby mohla urobiť viac.

EÚ významne ovplyvňuje životy osôb so zdravotným postihnutím. Nielenže prijíma zákony a iniciatívy, ktoré sú vo všeobecnosti v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím progresívnejšie ako vnútroštátne iniciatívy, ale na pomoc im smeruje aj finančné prostriedky. Platí to aj pre bohatšie krajiny, napriek tomu, že niektorí politici tvrdia, že v EÚ míňajú viac, ako z nej dostávajú.

Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia 8. júna 2024. Tu je jedenásť dôvodov, prečo by ste mali ísť voliť, ak nepatríte medzi 400 000 občanov EÚ, ktorí v súčasnosti nemôžu voliť v dôsledku diskriminačných zákonov.

1. Pretože EÚ bojuje za prístupnosť

Európska únia tlačí na vlády jednotlivých štátov, aby zlepšili prístupnosť verejných služieb a schválili zákony, ktoré postupne zlepšia prístupnosť výrobkov a služieb. Smernica o prístupnosti webových stránok, prijatá v roku 2016, ukladá povinnosť sprístupniť webové stránky a aplikácie verejného sektora osobám so zdravotným postihnutím. Európsky akt o prístupnosti – ktorý v súčasnosti musia implementovať národné vlády – zaručí, že celý rad výrobkov a služieb bude čoraz viac prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím. EÚ dokonca vytvorila centrum AccessibleEU, ktoré má pomôcť krajinám a privátnym organizáciám stať sa prístupnejšími.

Hlasujte za viac: Váš hlas je dôležitý, keď žiadate o viac.

Centrum prístupnej EÚ je dobrý začiatok, ale hnutie zdravotne postihnutých žiada, aby EÚ vytvorila skutočnú európsku agentúru pre prístupnosť, ktorá by mohla kontrolovať každú krajinu EÚ, prijímať sťažnosti a ukladať sankcie, ak krajiny nezlepšia svoju prístupnosť.

Je dôležité pochopiť, že zákony prijaté EÚ sú „minimálnymi normami“. To znamená, že zákon EÚ nemôže znížiť práva, ktoré už máte. Ak napríklad váš vnútroštátny zákon poskytuje 20 dní rodičovskej dovolenky a zákon EÚ stanovuje minimum 10 dní, neznamená to, že o 10 dní prídete. Znamená to, že krajiny, ktoré ponúkajú menej ako 10 dní rodičovskej dovolenky, ju musia zvýšiť.

2. Pretože peniaze EÚ podporujú osoby so zdravotným postihnutím

Podpora osôb s duševnými poruchami vo Fínsku. Zlepšenie prístupnosti metra v Madride v Španielsku. Financovanie programov, ktoré podporujú deti so zdravotným postihnutím v Litve.

Z fondov EÚ sa priamo podporujú mnohé programy a projekty, ktoré majú zásadný význam pre zlepšenie kvality života osôb so zdravotným postihnutím – projekty, ktoré sú často ignorované alebo nie sú prioritou národných fondov. Ba čo viac, tieto programy financovania často vplývajú na národné vlády, aby vynakladali viac finančných prostriedkov na znevýhodnené skupiny – prostriedkov, ktoré by inak boli vynaložené menej užitočným spôsobom.

Hlasujte za viac: Hoci tieto fondy majú zásadný význam pri podpore osôb so zdravotným postihnutím, môžu urobiť viac – najmä v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.  Preto žiadame o finančné prostriedky EÚ na podporu novej iniciatívy – Európskej záruky pre zamestnanosť a zručnosti osôb so zdravotným postihnutím, ktorá by podporovala vytváranie prístupných možností vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitné zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a čiastočne financovala primerané úpravy a zmeny na pracoviskách, aby boli prístupnejšie.

3. Pretože EÚ vás chráni v práci

V roku 2000 EÚ prijala smernicu, ktorá zakazuje diskrimináciu v zamestnaní. To znamená, že sme chránení pred diskrimináciou, keď pracujeme alebo absolvujeme školenie súvisiace s prácou. Znamená to tiež, že zamestnávatelia musia zabezpečiť úpravy a flexibilitu, aby mohli osoby so zdravotným postihnutím vykonávať svoju prácu.

Hoci situácia nie je ani zďaleka ideálna, práve vďaka tejto smernici sa môžete obrátiť na súd alebo požiadať o podporu orgán pre rovnosť, ak ste boli diskriminovaní. Táto smernica vás chráni pred diskrimináciou pri uchádzaní sa o zamestnanie, ak vás prepustili z práce z dôvodu vášho zdravotného postihnutia alebo ak vám zamestnávateľ odmietol poskytnúť primerané úpravy potrebné na vykonávanie vašej práce.

Hlasujte za viac: Hoci sa táto ochrana vzťahuje len na zamestnanie, sme presvedčení, že by mohla byť rozsiahlejšia. Národné vlády blokujú smernicu, ktorú pripravila a podporila Európska komisia a Parlament: smernicu o rovnakom zaobchádzaní. Vaša podpora je nevyhnutná na to, aby inštitúcie presadili prijatie tejto smernice počas nasledujúceho volebného obdobia.

4. Pretože EÚ vás chráni pri cestovaní

EÚ vás chráni pri cestovaní cez hranice, z jednej krajiny do druhej. Po prvé, v mnohých prípadoch máte právo na podporu a odškodnenie: ak sa cesta oneskorí alebo zruší alebo ak vám za určitých okolností odmietnu nástup do lietadla.

Tiež, ako osoba so zdravotným postihnutím, máte právo na pomoc v mnohých druhoch dopravy. Žiaľ, vo väčšine prípadov musíte pri cestovaní stále vopred oznámiť záujem cestovať a objednať si vopred asistenciu. Situácia sa však zlepšuje: nové nariadenie o cestovaní vlakom skracuje čas predbežného oznámenia, zlepšuje odbornú prípravu personálu a posilňuje kompenzácie.

Hlasujte za viac: Ochrana je nedostatočná najmä v leteckej doprave, zvlášť pokiaľ ide o dôvody odmietnutia nástupu na palubu pre osoby so zdravotným postihnutím a náhradu škody za poškodené asistenčné vybavenie. V nasledujúcom volebnom období sa bude diskutovať o novom návrhu nariadenia, ktorého cieľom je zmeniť pravidlá leteckej dopravy. Vedieme kampaň s cieľom zabezpečiť, aby lepšie chránilo cestujúcich so zdravotným postihnutím.

5. Kvôli EÚ preukazu osoby so zdravotným postihnutím

Tento rok EÚ urobila obrovský krok v uznávaní osôb so zdravotným postihnutím ako občanov Európskej únie. Dohodli sa na novom európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím, ktorý budú môcť získať osoby so zdravotným postihnutím žijúce v EÚ. Tento preukaz vám umožní získať rovnaké podmienky (prednostný prístup, zľavy, pomoc v doprave) pri cestovaní do iných krajín EÚ na krátkodobý pobyt alebo v rámci programu mobility (turistika, obchod, návšteva, rodina) ako občanom so zdravotným postihnutím. Konečné znenie preukazu bude schválené v nasledujúcom mandáte a dúfame, že všetky krajiny EÚ ho budú mať do konca roka 2028.

Hlasujte za viac: Žiaľ, niečo, čo sa neberie do úvahy, je situácia, keď sa osoby so zdravotným postihnutím presťahujú do zahraničia, aby tam žili a pracovali dlhší čas, a ich potreba prístupu k špecifickej podpore a sociálnemu zabezpečeniu. Inštitúcie EÚ prisľúbili, že v tejto oblasti začnú ďalšie iniciatívy – potrebujeme váš hlas, aby sme zabezpečili, že tento záväzok dodržia.

6. Pretože môžete študovať, dobrovoľníčiť alebo cestovať – a získať podporu

EÚ je zodpovedná za programy, ktoré mladým ľuďom umožňujú cestovať, žiť a spoznávať rôzne krajiny a kultúry. Ide o programy ako Erasmus+, Európsky zbor solidarity alebo program DiscoverEU. Tieto programy zahŕňajú podporu pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom poskytovania dodatočných finančných prostriedkov na pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich so začlenením osôb so zdravotným postihnutím.

Hlasujte za viac: Pripravovaný európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím sa bude vzťahovať aj na tieto programy, takže ho budete môcť používať ako doklad o zdravotnom postihnutí. Žiaľ, niektoré krajiny EÚ chcú znížiť rozpočet na tieto programy, čo by pravdepodobne ovplyvnilo finančné prostriedky dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Potrebujeme vašu podporu, aby sme EÚ povedali, že potrebujeme viac finančných prostriedkov – nie menej.

7. Pretože svoju parkovaciu kartu môžete používať vo všetkých krajinách EÚ

Ak máte zdravotné postihnutie, môžete mať nárok na parkovací preukaz EÚ. Táto parkovacia karta je uznávaná vo všetkých krajinách EÚ a umožňuje vám parkovať na vyhradených miestach v celej EÚ. To znamená, že ak sa rozhodnete cestovať do inej krajiny EÚ, nepotrebujete miestnu parkovaciu kartu! A máme dobrú správu: EÚ práve súhlasila s vylepšením tejto karty. Jej získanie bude rýchlejšie, jednoduchšie a bude obsahovať funkcie na zabránenie podvodom.

Parkovaciu kartu môžete získať na príslušnom úrade v krajine, v ktorej žijete.

8. Pretože môžete ísť do nemocnice v inej krajine EÚ bez ďalších poplatkov

Ak sa vám stane nehoda alebo ochoriete v inej krajine EÚ, môžete ísť do nemocnice alebo k lekárovi vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia. Takto nemusíte skrátiť svoju cestu kvôli nedostupným nákladom na zdravotnú starostlivosť. Ale pozor! Budete platiť to isté, čo platia obyvatelia danej krajiny, nie to, čo by ste platili vo svojej domovskej krajine.

Viac: Pri vyhľadávaní lekárskej starostlivosti v zahraničí máte tiež určitú ochranu a práva.

9. Pretože vám dáva práva, ak ste sa stali obeťou trestného činu alebo násilia

Ak ste sa stali obeťou trestného činu kdekoľvek v EÚ, krajiny vám musia zaručiť právo na informácie a podporu vo forme, ktorá je vám prístupná – je to vďaka právnemu predpisu EÚ, ktorý sa nazýva Smernica o právach obetí. Tento rok EÚ tiež urobila dôležitý krok v boji proti násiliu páchanému na ženách – ako je napríklad násilie a obťažovanie na internete – prijatím smernice, na základe ktorej budú musieť krajiny EÚ zaručiť podporu prístupnou formou alebo udeliť páchateľovi vyšší trest, ak ste sa stali terčom útoku z dôvodu svojho zdravotného postihnutia.

Hlasujte za viac: EÚ reviduje smernicu o právach obetí a my žiadame, aby požadovala ešte viac, pokiaľ ide o práva osôb so zdravotným postihnutím. Žiadame tiež, aby EÚ zabezpečila vo všetkých krajinách zákaz nútenej sterilizácie žien so zdravotným postihnutím.

10. Pretože 400 000 ľudí chce voliť ale nemôže

Ak vás všetky dôvody nepresvedčili, možno vás presvedčí tento: 400 000 Európanov nemôže voliť kvôli vnútroštátnym diskriminačným zákonom a praktikám, ktoré ich vylučujú z dôvodu ich zdravotného postihnutia. Potrebujeme váš hlas, aby sme to pomohli zmeniť – musíme zabezpečiť, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mali právo voliť.

11. Pretože spolu môžeme bojovať lepšie

Veci môžu byť lepšie. Veci musia byť lepšie. Osoby so zdravotným postihnutím by mali mať právo presťahovať sa a žiť v zahraničí bez toho, aby prišli o podporu a príspevky. Máme právo na plne prístupný svet. Máme právo na kvalitné zamestnanie a vzdelanie.

Európska únia nie je dokonalá. Umožňuje však osobám so zdravotným postihnutím stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a spájať sily, aby krajiny, regióny a miestne orgány uskutočnili zmeny a vybudovali inkluzívnu budúcnosť pre nás a pre všetkých.

Vyzývame vás, aby ste 8. júna naplnili motto nášho hnutia: „Nič o nás bez nás“ tým, že pôjdete voliť a budete hlasovať za lepší život ľudí so zdravotným postihnutím.

Koho voliť?

Nebudeme hovoriť: „Voľte tú alebo onú stranu“. Čo môžete urobiť, je skontrolovať kandidátov, ktorí podpísali Prísľub k právam osôb so zdravotným postihnutím. Môžete ich kontaktovať a dať im vedieť, že ich možno budete voliť aj kvôli tomu. Ak váš obľúbený kandidát nie je na zozname, jednoduché: kontaktujte ho a povedzte mu, aby záväzok podpísal.

Zdroj: EDF

Preložil: Branislav Mamojka