Kedy budú prístupné webové sídla verejných vysokých škôl?

Nedostatočná prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl je dlhoročnou prekážkou pre študentov so zdravotným postihnutím. Na weboch sú rozvrhy, registrácie na skúšky a zápočty a ich výsledky, študijná literatúra, priestor na komunikáciu medzi študentmi a vyučujúcimi a tak ďalej.

Bez ich využívania nie je prakticky možné študovať. A preto sú mnohí študenti so zdravotným postihnutím závislí na pomoci svojich asistentov a kolegov.

Školy sú samostatné

Presadzovaniu zavedenia zákonnej povinnosti pre vysoké verejné školy zabezpečiť prístupnosť ich webových sídiel sme sa intenzívne venovali už počas prípravy zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 20. apríla 2006.

Žiaľ, naše snaženie nebolo úspešné, lebo zákon ukladá povinnosť prístupnosti len inštitúciám verejnej správy a nimi zriadeným organizáciám. Takými nie sú vysoké školy, ktoré sú zriaďované zákonom ako samostatné právnické osoby.

V našom úsilí sme pokračovali aj pri príprave smernice EU 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora z 26. októbra 2016.

Napriek mnohým pozitívnym opatreniam ani táto smernica neukladá povinnosť zabezpečiť prístupnosť webových sídiel vysokých škôl.

Čo je v zákone

V odseku 33 jej preambuly sa síce uvádza:

„(33) Podstatné administratívne online funkcie škôl, materských škôl alebo jaslí by mali byť prístupné. Keď tento podstatný obsah poskytuje prístupným spôsobom iné webové sídlo, nemalo by byť potrebné zabezpečiť jeho prístupnosť aj na webovom sídle dotknutého zariadenia.“

V odseku 5 článku 1 „Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti“ sa však uvádza

„5. Členské štáty môžu z uplatňovania tejto smernice vyňať webové sídla a mobilné aplikácie škôl, materských škôl alebo jaslí okrem ich obsahu súvisiaceho so základnými administratívnymi online funkciami.“

Toto ustanovenie vlastne zbavuje vysoké školy povinnosti zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel v rozsahu nevyhnutnom pre samostatné štúdium študentov so zdravotným postihnutím.

Kompromisný návrh

Koncom roku 2017 v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií, ktorý mal nahradiť zákon 275/2006, sme našu požiadavku zopakovali.

Získali sme aj podporné stanovisko Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím i Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť formou ich uznesení.

Následne sa uskutočnili rokovania s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Na týchto rokovaniach bol konečne prijatý kompromisný návrh, podľa ktorého bude naša požiadavka zapracovaná do novely vysokoškolského zákona.

Verejné vysoké školy čaká zmena

Návrh novely zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách bol schválený v rámci prijatia zákona 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 27.3. 2019.

Paragraf 20 odsek j) novelizovaného vysokoškolského zákona tak ukladá verejným vysokým školám pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe dodržiavať štandardy pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií, ako aj minimálne požiadavky na obsah webových sídiel.

Podľa prechodných ustanovení platných od 1. mája 2019

  • Ak ide o webové sídlo verejnej vysokej školy, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, štandardy pre prístupnosť, funkčnosť a minimálne požiadavky na obsah webových sídiel je verejná vysoká škola povinná dodržiavať najneskôr od 23. septembra 2020.
  • Verejná vysoká škola je povinná dodržiavať štandardy pre prístupnosť mobilných aplikácií najneskôr od 23. júna 2021.

Tak konečne po viac ako trinásťročnom úsilí, a po uplynutí vyššie uvedených prechodných období, budú webové sídla verejných vysokých škôl povinne prístupné aj študentom so zdravotným postihnutím.

Vyššie uvedené predpisy a súvisiace dokumenty sa žiaľ nevzťahujú na súkromné vysoké školy. Veríme, však, že súkromné vysoké školy ich budú nasledovať nielen v záujme svojej dobrej povesti, ale aj v rámci konkurencie.

(red)