Pohyb ako terapia

Od vlaňajšej jesene sa v Ranej starostlivosti, n.o., v spolupráci s rodinami s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím začali venovať aj špeciálne zameraným pohybovým aktivitám.

Formou spoločnej cielenej pohybovej hry rodiča a dieťaťa tak možno prirodzeným a radostným spôsobom podporiť vývin dieťaťa i vzťahy v rodine.

Rodičom detí tanečno-pohybová terapia pomáha, okrem iného, lepšie pracovať s napätím, zrelaxovať a naštartovať, či podporiť proces sebaspoznávania, ktorý môže prispieť k lepšiemu zvládaní záťažových situácií.

Výskumná sonda

Pilotný projekt sa uskutočnil v štyroch rodinách v rámci individuálnej práce, v skupinke Pirátske dielničky a na spoločných stretnutiach tanečno-pohybovej terapie s mamami detí so zrakovým a viacnásobným postihnutím.

Cieľom bolo zistiť prínos tanečno-pohybovej terapie a záujem o tieto aktivity. Od januára aktivity finančne podporila ČSOB nadácia.

Pri individuálnych stretnutiach boli aktivity zamerané na spoločnú hru, ktorá podporuje uvedomenie si vlastného tela a toho, ako dieťa môže ovplyvňovať okolitý svet. Tiež vnímane smeru pohybu, orientácie v priestore, vnímanie rytmu tela dieťaťa a matky.

Rešpektovanie každodenných potrieb

Nešlo o terapiu ako takú, kedy s dieťaťom „cvičí“ terapeut – do aktivít sa tiež zapájali najväčší motivátori, a to rodičia i súrodenci.

Terapeut rešpektoval aktuálny trend včasnej intervencie, a to zameranie sa nielen na stimuláciu vývinu dieťaťa, no aj na uplatnenie sa dieťaťa v rodine prostredníctvom rutín (napríklad pri vstávaní, jedení, obliekaní, hygiene, vychádzke, hre a tak ďalej). Zručnosti dieťaťa by sa mali rozvíjať tak, aby ich mohlo zmysluplne využívať v jeho reálnom svete a v každodennom živote.

Pri skupinových aktivitách išlo aj o rozvoj komunikácie, uvedomenie si seba v rámci skupiny. Pri mamách tiež o relax a nájdenie si cesty k sebe samej.

Čo sa podarilo?

S rôznymi klientmi terapeutka absolvovala viac ako päťdesiat stretnutí. Rodičia detí sa stali pri terapii hodnotnými partnermi. A to nielen ako asistenti pri aktivitách, no napríklad aj ako sprostredkovatelia prejavov dieťaťa so zrakovým a viacnásobným postihnutím.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe dotazníkov so zatvorenými a otvorenými otázkami a otázkami so škálou. Ďalej s použitím vývinových škál a pri skupinke dospelých klientoch – matiek – s pomocou profesionálneho prístroja na meranie stresu.

Pri detských klientoch je dôležité, že rodičia pociťovali zmeny u svojich detí aj v praktických každodenných činnostiach. Týkali sa napríklad záujmu o predmety v postieľke, prejavov radosti, keď dieťa po zobudení počulo lebo videlo dospelých, väčšej pohybovej aktivity (pretáčanie sa v postieľke) a komunikácie, keď dieťa začalo dávať najavo že chce jesť a piť alebo začalo častejšie dávať zrozumiteľne najavo „nie“.

Pri hre niektoré deti častejšie reagovali v rámci hry, začali napodobňovať zvuky, či pohyby iných. Jedným z výsledkov bolo, že dieťa začalo reagovať na emócie druhých (začalo sa smiať, keď sa smejú ostatní).

Možno sa domnievať, že spoločným menovateľom týchto aktivít bolo lepšie uvedomenie si seba v priestore a svojho vplyvu na okolie. Na druhú stranu treba zobrať do úvahy aj to, že zavážil aj prirodzený vývin dieťaťa počas uskutočnenia výskumnej sondy.

Mamy si viedli skvelo

Pri mamách s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím bolo úspechom už to, že dokázali zorganizovať život rodiny a spraviť si pre seba čas tak, že na stretnutia tanečno-pohybovej terapie prišli.

Jednou z najkrásnejších spätných väzieb bolo pozorovať, ako mama a dieťa, ktoré takmer nevidí a postihnutie mu nedovoľuje sa samostatne pohybovať, utvorili poležiačky oproti sebe útvar podobný kruhu. V dokonalom párovom tanci rytmom dýchania, pohybmi hlavou a rukami vytvorili jedinečný celok, naladený spoločným prežívaním i pohybom.

Ďalšou nádhernou spätnou väzbou bolo vidieť posun v pohyboch a v prežívaní emócií. Za všetky príklad jednej maminky, ktorá keď po prvý raz zobrala do rúk hodvábny závoj pokrčila ho a postavila sa stranou skupiny ostatných tancujúcich. Tá istá maminka na poslednom stretnutí pri tanci s hodvábom vykúzlila plynúce nádherné farebné kruhy a nechala sa v tanci unášať radosťou, ktorú si sama sebe dovolila prežiť.

Otvára sa nová skupina

Od októbra v Ranej starostlivosti otvárajú pre rodiny v sprevádzaní skupinu tanečno-pohybovej terapie pre rodičov. Stretnutia sa zatiaľ budú uskutočňovať raz mesačne, nebudú otvorené – to znamená, že sa skupina po začatí stretnutí už nebude rozširovať.

Tiež na základe záujmu a potrieb rodičov v sprevádzaných rodinách pokračujú s pohybovými aktivitami, ktoré podporujú ciele súčasnej včasnej intervencie.

Halka Tytykalová

Na rezonančnej doske – dieťa so zrakovým a viacnásobným postihnutím rozpoznáva, odkiaľ prichádza podnet, aktivizuje sa a obracia sa k mame, tá reaguje prijatím a povzbudením
Na rezonančnej doske – dieťa so zrakovým a viacnásobným postihnutím rozpoznáva, odkiaľ prichádza podnet, aktivizuje sa a obracia sa k mame, tá reaguje prijatím a povzbudením. Všetko sa postupne mení v radostnú hru. Obaja – mama a dieťa – prehlbujú vzájomnú interakciu, dieťa sa pri hre učí rozpoznať smery a využiť ich v pohybe a vzájomnej komunikácii. Napríklad aj ráno v postieľke po prebudení. FOTO – RANÁ STAROSTLIVOSŤ
Chodidlová gymnastika - nohy troch ľudí sediacich na stoličkách
Chodidlová gymnastika pomôže skupinke mám rozohriať svaly, uvoľniť sa a otvoriť sa novým skúsenostiam.  FOTO – RANÁ STAROSTLIVOSŤ