Kto a ako môže žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Poberatelia invalidného dôchodku sa na Sociálnu poisťovňu často obracajú s otázkou, ako majú postupovať, keď chcú požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku.

V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má nízky dôchodok.

Výška invalidného dôchodku sa okrem iného odvíja od zdravotného stavu a posúdenia miery invalidity.

Takže platí: ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Ako postupovať

Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku sa nepodáva samostatne. Zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe zhoršenia zdravotného stavu.

Pri zhoršení zdravotného stavu invalidný dôchodca nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho ani nemusí mať určený). Môže aj sám z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a o zvýšenie invalidného dôchodku.

Krok za krokom

 1. V závislosti od diagnózy absolvujte vyšetrenia u príslušných špecialistov (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).
 2. Napíšte neformálnu písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. (Neformálna žiadosť sa formuluje vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára).
  Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu a ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná.
 3. Počkajte na výzvu zo Sociálnej poisťovne a v určenom čase sa dostavite na posúdenie zdravotného stavu.
 4. Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku.
 5. Poberateľ invalidného dôchodku dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

Výška dôchodku a percento invalidity

 • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 percent vrátane, nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku.
 • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí od 41 do 70 percent, dostáva určené percento z vypočítaného invalidného dôchodku.
  V prípade žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa mu percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zvýšiť. Následne sa mu zvýši aj invalidný dôchodok.
 • Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 percent, čiže mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená.

Ide napríklad o prípad, keď poberateľovi invalidného dôchodku bola pôvodne určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 percent a po novom posúdení zhoršeného zdravotného stavu je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 percent.

Percento miery poklesu sa zvýšilo, avšak suma dôchodku zostáva nezmenená, pretože invalidný dôchodok sa mu už vypláca v plnej sume.

Dávame do pozornosti

 • Posudzovanie zdravotného stavu sa vykonáva za osobnej účasti žiadateľa a je vždy individuálne.
 • Výnimočne (s prihliadnutím na charakter ochorenia) môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdiť zdravotný stav žiadateľa aj bez jeho prítomnosti. Urobí tak len na základe predložených odborných lekárskych nálezov o diagnostike, vývoji a liečbe jeho ochorení.

Táto možnosť prichádza do úvahy, ak je žiadateľ hospitalizovaný alebo je v takom zdravotnom stave, ktorý mu znemožňuje pohyb. Takýto závažný stav by však mal písomne potvrdiť ošetrujúci lekár a žiadateľ by mal toto potvrdenie priložiť k žiadosti.

V prípade hospitalizácie môže potvrdenie dodatočne doložiť aj príbuzný žiadateľa.

Poznámka: vyššie uvedený postup môže uplatniť len ten invalidný občan, ktorému už bola stanovená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a priznaný invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Podľa článku Ako žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku.

(red)

Žena za stolíkom a žena na invalidnom vozíku sa spolu rozprávajú
Ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu. ILUSTRAČNÉ FOTO – MARCUS AURELIUS NA PEXELS