Medzinárodné zásady a usmernenia pre prístup osôb so zdravotným postihnutím k spravodlivosti

Predslov vysokého komisára OSN pre ľudské práva Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi hlavné cieľové skupiny činnosti môjho úradu čiastočne aj preto, že boli dlho na okraji záujmu. Príliš dlho boli ignorované, zanedbávané a nepochopené a ich práva boli jednoducho…

Trinásty dôchodok

Národná rada SR (NRSR) 21.októbra 2020schválila návrh zákona o 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávke, v zbierke zákonov vyšiel tento zákon pod číslom 296/2020. Súčasne NR SR zrušila ustanovenia zákona o sociálnom poistení schválených NR SR 25. februára 2020, podľa…

Dotácie v pôsobnosti ministerstva kultúry

Dňa 22. októbra 2020 schválila NR SR vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zbierke zákonov ho môžete nájsť pod číslom 299/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020. Zákon upravuje účel, podmienky a…

Legislatívne aktivity vlády SR v 2. polroku 2020

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 bolo zaradených i niekoľko návrhov zmien a doplnení zákonov (noviel zákonov), ktoré sú zaujímavé i pre občanov so zdravotným postihnutím alebo pre organizácie zastupujúce ich záujmy. K viacerým plánovaným právnym predpisom už príslušné…

Kto a ako môže žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Poberatelia invalidného dôchodku sa na Sociálnu poisťovňu často obracajú s otázkou, ako majú postupovať, keď chcú požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku. V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len…

Daň z príjmov treba podať do 31. októbra 2020

Zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 boli prijaté opatrenia upravujúce termíny viacerých podaní, ktoré fyzické osoby a právnické osobypredkladajú finančnej správe: Nakoľko obdobie pandémie naďalej trvá,…

Práca z domácnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím

Jedným z prvých zákonných opatrení, ktoré Vláda SR po vyhlásení núdzového stavu z dôvodu zamedzenia šírenia infekčného ochorenia vyvolaného koronavírusom Covid-19,navrhla a Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila, bola novela Zákonníka práce. Zákonník práce bol doplnený o osobitné ustanovenia platné v čase mimoriadnej situácie,…

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 percenta. Rovnako…