Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 214,83eura pre jednu plnoletú fyzickú osobu
  2. 149,87 eura pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  3. 98,08eura pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 percenta.

Rovnako dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 170/2020 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2020 nezvyšuje, zostáva vo výške 4,18 eura za jednu hodinu osobnej asistencie.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2020stanovené nasledovne:

            Druhy opakovaných peňažných príspevkovVýška príspevku od 1.7. 2019 v eurách
PP na osobnú asistenciu4,18
PP na prepravu109,61
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. – na diétne stravovanie 
a) I. skupina chorôb39,88
b) II. Skupina chorôb19,94
c) III. skupina chorôb11,97
2. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia19,94
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  35,88
4. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom47,85
PP na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a)      – opatruje 1 ŤZP476,74 eura
b)      -opatruje dve alebo viaceré ŤZP634,06 eura
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 ŤZP238,37 eura
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP317,03 eura

Vysvetlivky:

PP – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Od 1. júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 476,74 eura, resp. 634,06 eura bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári.

To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie v tabuľke neuvádzame.

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima.

K 1. júlu kalendárneho roka môže Vláda SR ustanoviť svojim nariadením novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020.

Milan Měchura