Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)).

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROPZ) uvítala skutočnosť, že uznesenie obsahuje zmenyna podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré odporučilo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF).

Ide najmä o tieto odseky uznesenia:

Odsek 12.

Vyjadruje znepokojenie nad tým, či členské štáty venujú dostatočnú pozornosť účinkom krízy na duševné zdravie, a vyzýva na zorganizovanie celoeurópskej kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá by občanov informovala o tom, ako za súčasných okolností zabezpečiť duševnú pohodu, a o tom, kde môžu v prípade potreby požiadať o radu.

Odsek 13.

Žiada, aby EÚ a členské štáty prijali opatrenia na rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré každodenne potrebujú osoby so zdravotným postihnutím, boli financované a dobre vybavené a zaistené personálom.

Zdôrazňuje tiež, že verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 by mali byť prístupné pre čo najširšie spektrum osôb so zdravotným postihnutím a že osoby so zdravotným postihnutím by mali byť zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov.

Odsek 35.

Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, ženy a deti vystavené domácemu násiliu, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov, a to prostredníctvom osobitného výnimočného podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia postihnuté výskytom ochorenia COVID-19, ako aj na ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a tiež najviac trpia jej hospodárskymi účinkami.

Požaduje prijatie opatrení na ochranu nájomníkov pred vysťahovaním počas krízy a na vytvorenie bezpečných útočísk pre osoby, ktoré potrebujú prístrešie; požaduje komplexnú stratégiu boja proti chudobe s európskou zárukou pre deti; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti reakcie s cieľom zabrániť prehlbovaniu rodových rozdielov, zabezpečiť, aby služby pre obete násilia zostali otvorené, a posilniť služby liniek pomoci, núdzové prístrešky pre obete, online právnu podporu a spravodajské služby s cieľom bojovať proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti a chrániť pred ním všetky ženy a deti.

Pripomína, že príslušné opatrenia musia byť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa musí zabezpečiť rovnaký a nediskriminačný prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, ako aj prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, a to na základe konzultácií a zapojenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich zastupujúcich rodinných príslušníkov alebo organizácií, pri prijímaní opatrení, ktoré ich ovplyvňujú.

Odsek 36.

Trvá na tom, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä nediskriminácii v prístupe k lekárskemu ošetreniu a k naliehavej starostlivosti, zabezpečeniu práv osôb žijúcich v ubytovacích zariadeniach, ktoré sú viac ohrozené infekciami, najmä starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím, a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré tieto osoby každodenne potrebujú, boli financované a dobre vybavené a personálne obsadené.

Nalieha tiež, aby sa v opatreniach na obmedzenie pohybu zohľadnili potreby osôb so zdravotným postihnutím, aby boli verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 prístupné čo najširšiemu spektru osôb so zdravotným postihnutím a aby osoby so zdravotným postihnutím boli zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov;

Úplné znenie uznesenia nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy, formát PDF, 124kB

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom, formát DOCX, 67kB

NROZP v SR (red)