Uznesenie o rozpočte EÚ a obnove po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19

Prijaté Predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 24. júna 2020, Brusel, Belgicko

Informačný dokument

Výzva pre inštitúcie EÚ v súvislosti s dohodou o novom viacročnom finančnom rámci a balíčku obnovy po kríze v súvislosti s COVID-19 s cieľom nenechať nikoho stranou.

Vzhľadom na skutočnosť, že v EÚ je podľa odhadov 100 miliónov osôb so zdravotným postihnutím, čo predstavuje približne 15 percent celkovej populácie;

Vzhľadom na to, že Európska únia (EÚ) ako regionálna organizácia ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Uznávajúc, že všetky členské štáty EÚ ratifikovali dohovor, a preto sú viazané v ňom zakotvenými záväzkami;

Vzhľadom na to, že nový viacročný finančný rámec EÚ ako celok bude v súčasnostiposilnený nástrojom NextGeneration EU vo výške 750 miliárd eur na podporu obnovy po kríze COVID-19;

Vzhľadom na skutočnosť, že odteraz do roku 2022 bude na kompenzáciu vplyvu COVID-19 k dispozícii ďalších 55 miliárd eur dodatočného financovania v rámci politiky súdržnosti;

Vzhľadom na dodatočné financovanie vo výške 30 miliárd eur z nástroja NextGeneration EU, ktoré sa budú investovať do Financovania spravodlivého prechodu, predstavuje celková suma 40 miliárd eur;

Vzhľadom na to, že Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce získa podporu vo výške 10,5 miliárd eur z nástroja NextGeneration EU prostredníctvom novej Záruky pre vonkajšie opatrenia a Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na krajiny západného Balkánu, krajiny susediace s Afrikou na podporu ich úsilia v boji a obnove po následkoch pandémie;

Vzhľadom na to, že Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus plus už umožňujú spolufinancovanie vo výške až 100 percentv rámci štrukturálnych investičných fondov na základe žiadosti členských štátov a už sa odstránili určité požiadavky týkajúce sa regionálneho rozdeľovania;

Vzhľadom na potenciál, ktorý má využitie štátnej pomoci na podporu sociálneho začlenenia osôb so zdravotným postihnutím a na doplnenie investícií uskutočnených využitím fondov EÚ;

Uznávajúc výrazný pokles navrhovaného financovania Európskeho sociálneho fondu plus v porovnaní s návrhom Komisie z roku 2018;

Uznávajúc, že v novom návrhu viacročného finančného rámca sa znižuje financovanie programu Erasmus + v porovnaní s návrhom z roku 2018;

Vzhľadom na to, že rozpočet na program pre práva, spravodlivosť a hodnoty sa dramaticky znižuje o 20 percent v čase, keď sú hlasy občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv rozhodujúcejšie ako kedykoľvek predtým;

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované škrty vo financovaní organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom programu pre práva, spravodlivosť a hodnotynie sú vyvážené v súvislosti so zmiernením požiadaviek na spolufinancovanie a zároveň nadobudli účinnosť opatrenia financované zo štrukturálnych investičných fondov EÚ;

Uznávajúc, že účelom balíka obnovy nie je len obnova európskeho hospodárstva, ale aj príprava Európy na odolávanie budúcej kríze. Inkluzívna spoločnosť je odolnejšia a stabilnejšieje aj inkluzívne hospodárstvo.

Európske fórum zdravotného postihnutia a jeho členské organizácie vyzývajú inštitúcie EÚ a členské štáty na zaručenie toho, aby:

  1. sa nezastavilo financovanie organizácií občianskej spoločnosti z dôvodu zníženia rozpočtu na program pre spravodlivosť, práva a hodnoty; uvedený cieľ sa dosiahne tak, že sa rozpočet zvýši na úroveň požadovanú Európskym parlamentom (1,83 miliardy eur v bežných cenách) a/alebo zmiernením požiadaviek na spolufinancovanie v súlade rovnako, ako to je pri využívaní iných fondov EÚ. EÚ by mala tiež podporovať ďalšiu podporu neziskového sektoraa sektora dobrovoľníctvazo strany národných vlád a regionálnych a miestnych samospráv občianskej spoločnosti;
  2. spoluzákonodarcovia EÚ nielen odmietali návrh na zníženie financovania poskytovaného Európskym sociálnym fondom Plus, ale aj aktívne vyvíjali tlak na financovanie z nástroja NextGenerationEU, a podporili tak aktivity týkajúce sa sociálneho začlenenia, pomocipostihnutých chudobou a znižovania chudoby detí;
  3. podpora regionálneho rozvoja a súdržnosti prostredníctvom nástroja NextGeneration EU vyústila do zvýšených investícií do komunitných služieb a nie do zriaďovania, obnovy alebo rozširovania ústavnej starostlivosti. Financovanie prostredníctvom nástroja NextGeneration EUnemožno využívať na vytváranie ďalších prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím a služby zamerané na uvedené osoby, pričom uvedené služby musia byť na financovanieoprávnené;
  4. boli v rámci balíka Erasmus + zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí so zdravotným postihnutím a aby sa financovala podpora všetkých potrieb týkajúcich sa prístupnosti a potrieb v rámci asistencie;
  5. sa zvýšené investície do Financovania spravodlivého prechodu prejavili zvýšeným zameraním na prepojenie medzi udržateľnosťou a prístupnosťou pre všetkých ľudí a aby sa pozornosť sústredila aj na vytváranie pracovných miest v rozvíjajúcich sa odvetviach ekologického zamestnávania a jej súčasťou bolo oslovenie tých, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce vrátane osôb so zdravotným postihnutím a najmä žien so zdravotným postihnutím;
  6. dodatočné investície do Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce z nástroja NextGeneration EU viedli k činnostiam, ktoré sú plne v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa do popredia bude klásť sociálne začlenenie a plná miera prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;
  7. sa sociálne hospodárstvo považovalo za strategické odvetvie a aby sa prostredníctvom týchto nástrojov financovania sa posilňovali služby zamerané na zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím;
  8. sa v procese partnerstva a správy vecí verejných v oblasti využívaniafinancovania, a to najmä pri navrhovaní opatrení v rámci operačných programov,zabezpečilo aktívne a zmysluplné zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií.

Preklad: NROZP v SR