Dotácie v pôsobnosti ministerstva kultúry

Dňa 22. októbra 2020 schválila NR SR vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zbierke zákonov ho môžete nájsť pod číslom 299/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020.

Zákon upravuje účel, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a kontrolu využívania poskytnutých dotácií.

Účel poskytnutia dotácií

Ministerstvo kultúry môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:

 1. obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
 2. podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
 3. sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
 4. aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu,
 5. odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavuna oblasť kultúry,
 6. podpora a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.

V ďalšom texte sa budeme zaoberať len dotáciami na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Dotácia uvedená vyššie pod písm. b) sa môže poskytnúť na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane projektov podporujúcich rovnosť príležitostí, integráciu do spoločnosti osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, prevenciu a odstraňovanie všetkých foriem násilia, neznášanlivosti alebo diskriminácie, boj proti extrémizmu alebo predsudkom, výchovu k tolerancii, posilnenie sociálnej alebo rodinnej súdržnosti alebo rozvoj medzikultúrneho dialógu, alebo podporu fyzickej debarierizácie alebo informačnej debarierizácie kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím; kultúrnou aktivitou osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva sa na účely zákona rozumie kultúrna aktivita pripravená alebo vykonávaná týmito osobami alebo skupinami, alebo kultúrna aktivita organizovaná alebo zabezpečovaná iným subjektom pre tieto osoby alebo skupiny.

Žiadateľ o dotáciu

Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú podáva žiadateľ o dotáciu.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba určená vo výzve zverejnenej ministerstvom kultúry.

Podmienky poskytnutia dotácie

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a podmienky podľa zákona.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

 1. má na financovanie projektuzabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov vo výške určenej vo výzve a
 2. je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku.

Spôsob poskytnutia dotácie

Žiadateľ predkladá žiadosť na základe výzvy, ktorú ministerstvo kultúry zverejní na svojom webovom sídle. Žiadateľ je povinný vyplniť formulár elektronickej registrácie žiadosti zverejnený na webovom sídle ministerstva kultúry a následne predložiť žiadosť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola preukázaná elektronickým identifikátorom osoby podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.

Ministerstvo kultúry vo výzve na predkladanie žiadostíuvedie najmä:

 1. účel poskytnutia dotácie a názov programu,
 2. odkaz na stránku webového sídla ministerstva kultúry, kde je zverejnený formulár elektronickej registrácie žiadosti,
 3. informáciu o tom, kto môže byť žiadateľom,
 4. termín predloženia žiadosti,
 5. výšku zabezpečenia z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov potrebných na zabezpečenie financovania projektu; výška zabezpečenia z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa uvádza ako percentuálny podiel z rozpočtu projektu,
 6. kritériá na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí,
 7. zloženie odbornej komisie.

Žiadosť obsahuje tieto náležitosti:

 1. údaje o žiadateľovi v rozsahu
  • meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. názov, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje o štatutárnom orgáne, ak je žiadateľom právnická osoba,
  • výšku žiadanej dotácie,
  • účel, na ktorý sa dotácia žiada.

Okrem preukázania splnenia podmienok podľa§ 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je žiadateľ povinný k žiadosti priložiť tieto prílohy:

 1. popis projektu, na ktorý žiada poskytnúť dotáciu,
 2. rozpočet projektu,
 3. písomné vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,
 4. kópiu dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
 5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ, alebo žiadosť ktorá bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve, ministerstvo kultúry neposudzuje.

Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti a prílohy, ministerstvo kultúry vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Lehota na odstránenienedostatkov nemôže byť kratšia ako 15 dní. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, žiadosť sa neposudzuje.

Žiadosti posudzuje a vyhodnocuje komisia zriadená ministrom kultúry.

Komisia predkladá ministrovi kultúry zoznam žiadostí, ktorých schválenie odporúča, a zoznam žiadostí, ktorých schválenie neodporúča.

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotáciu môže ministerstvo kultúry poskytnúť na základe zmluvy o poskytnutí dotáciepo schválení komisiou odporúčaných žiadostí ministrom kultúry.

Zmluva obsahuje:

 1. identifikačné údaje zmluvných strán,
 2. predmet zmluvy,
 3. účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
 4. výšku dotácie,
 5. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poukázať,
 6. podmienky použitia dotácie,
 7. práva a povinnosti zmluvných strán,
 8. podmienky zúčtovania dotácie,
 9. zmluvné sankcie,
 10. dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
 11. vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
 12. záväzok prijímateľa dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.

Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom. Prijímateľ je povinný spĺňať podmienky podľa zákona počas trvania zmluvy.

Povinnosti prijímateľa

Poskytnuté financie je prijímateľ povinný použiť len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté. Nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov je prijímateľ povinný vrátiť ministerstvu kultúry v lehote uvedenej v zmluve. Prijímateľ nemôže previesť dotáciu na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvu kultúry predložiť:

 1. doklady, ktoré preukazujú použitie finančných prostriedkov na účel, na ktorý boli poskytnuté,
 2. správu o realizácii projektu popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
 3. ďalšie doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Na porušenie finančnej disciplíny prijímateľom sa vzťahuje § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky, ak prestal spĺňať podmienky podľa zákona. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky do 30 dní odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky podľa zákona.

Zverejňovanie informácií

Ministerstvo kultúry zverejňuje na svojom webovom sídle:

 1. schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok,
 2. celkové bodové hodnotenie žiadosti podľa kritérií na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí,
 3. zoznam žiadostí, naktoré sa poskytla dotácia, s uvedením
  • čísla a názvu programu a podprogramu,
  • názvu projektu,
  • výšky a účelu poskytnutej dotácie,
  • dátumu poskytnutia dotácie,
  • identifikácie prijímateľa v rozsahu údajov
  • meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
  • názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
 4. zoznam žiadostí, na ktoré sa neposkytla dotácia s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena c) piateho bodu a dôvodu neschválenia dotácie.

Kontrola

Ministerstvo kultúry vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania účelu dotácie, podmienok ustanovených zákonom a podmienok dohodnutých v zmluve.

Spoločné ustanovenia

Na poskytnutie dotácie nieje právny nárok.

Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie, o predkladaní dokladov a overovaní údajov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie a vzory prílohy žiadosti ministerstvo kultúry ustanovilo svojim opatrením č. MK- 5782/2020-110/19273, oznámenie ozverejnení uvedeného opatrenia vyšlo v zbierke zákonov pod číslom 328/2020 Z.z.

Milan Měchura