Trinásty dôchodok

Národná rada SR (NRSR) 21.októbra 2020schválila návrh zákona o 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávke, v zbierke zákonov vyšiel tento zákon pod číslom 296/2020.

Súčasne NR SR zrušila ustanovenia zákona o sociálnom poistení schválených NR SR 25. februára 2020, podľa ktorých sa mal 13. dôchodok vyplácať vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky.

Podmienky nároku na trinásty dôchodok

Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu

  1. starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku,
  2. výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.

Suma dôchodku

Suma 13. dôchodku

  1. je 300 eur, ak úhrn súm dôchodkových plnení je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; v roku 2020 je hranicou suma 214,83 eura,
  2. sa určí podľa nižšie uvedeného vzorca, ak úhrn súm plnení je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur, dostane ho poberateľ, ktorého suma dôchodkových plnení presahuje sumu 909,28 eura.

Vzorec pre určenie sumy 13. dôchodku:

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50},

kde

TD je suma 13. dôchodku,

D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkových plnení,

ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm dôchodkových plnení započítava

  1. každý v súbehu poberaný dôchodok, napr. starobný dôchodok a vdovský / vdovecký dôchodok,
  2. dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku vyplácanému v Slovenskej republike,
  3. dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia,
  4. vyrovnávací príplatok,
  5. dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.

Príslušnosť orgánu verejnej správy

O 13. dôchodku rozhoduje a vypláca ho Sociálna poisťovňa alebo príslušný útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, podľa toho, kto osobe vypláca dôchodky alebo výsluhové dôchodky.

O priznaní 13. dôchodku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie a nie je potrebné o jeho výplatu žiadať.

Spoločné ustanovenia

Trinásty dôchodok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku v novembri kalendárneho roka. Výnimkou je rok 2020, 13. dôchodok sa vyplatí v decembri.

Poberateľ dôchodku z cudziny je povinný do 31. augusta kalendárneho roka oznámiť Sociálnej poisťovni alebo útvaru sociálneho zabezpečenia spôsobom nimi určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku. Výnimkou je opäť rok 2020, kedy je potrebné túto informáciu zaslať do 15. novembra.

Milan Měchura