Daň z príjmov treba podať do 31. októbra 2020

Zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 boli prijaté opatrenia upravujúce termíny viacerých podaní, ktoré fyzické osoby a právnické osobypredkladajú finančnej správe:

  • podľa § 21 zákona lehota na podanie daňového priznania dane z príjmov za rok 2019 bola stanovená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; neuvádzam tu termíny platné pre daňovníkov, ktorí požiadali o posunutie termínu podania daňového priznania,
  • podľa § 22 zákona lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre zamestnancov bola stanovená do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Nakoľko obdobie pandémie naďalej trvá, prijala Národná rada (NR) SR na návrh vlády SR doplnenie uvedeného zákona, v zmysle ktorého pre účely mimo iných § 21 a § 22 zákona sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020.

Z toho vyplýva:

  • lehota na podanie daňového priznania dane z príjmov za rok 2019 je stanovená do 31. októbra 2020; keďže tento deň pripadá na sobotu, posledným dňom pre podanie daňového priznania je 2. november 2020,
  • lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre zamestnancov jestanovená do 30. novembra 2020.

Ing. Bc.Milan Měchura

Papierový kalendár s priblíženým novembrom
Keďže posledný októbrový deň pripadá na sobotu, posledným dňom pre podanie daňového priznania je 2. november 2020. ILUSTRAČNÉ FOTO – PEXELS