Úvodník Mosty inklúzie 02/2020

Milí čitatelia, Predkladáme vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Už dlhšie všetci prežívame nezvyčajnú a náročnú situáciu, ktorá sa spája s pandémiou ochorenia Covid-19. Týka sa to nášho osobného i profesionálneho života. Opatrenia so sebou prinášajú aj zmeny v legislatíve. Veríme, že aj…

Aj vďaka Bielej pastelke môžu nevidiaci a slabozrakí plnohodnotne žiť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už tridsať rokov obhajuje práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Je tiež organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá takmer dve desaťročia pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Aj vďaka nej môžu pracovníci krajských stredísk ÚNSS…

Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit(ďalej len „Koncepcia“) do slovenského právneho poriadku predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) v súvislosti so snahou o udržanie pracovných miest (udržanie zamestnanosti) a konkurencieschopnosti slovenských firiempre prípad hospodárskej krízy, recesie a…

Legislatívne aktivity vlády SR v 2. polroku 2020

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 bolo zaradených i niekoľko návrhov zmien a doplnení zákonov (noviel zákonov), ktoré sú zaujímavé i pre občanov so zdravotným postihnutím alebo pre organizácie zastupujúce ich záujmy. K viacerým plánovaným právnym predpisom už príslušné…

Jednotný systém posudzovania a osobná asistencia

Najmä mediálne informácie o sociálnej reforme, vrátane osobnej asistencie vyvolali obavy a napätie medzi osobami so zdravotným postihnutím. Reformu pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Túto situáciu by malo aspoň dočasne ukľudniť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17.…

Míľnik pre prístupnosť webov – zaostávame

Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií je pre ľudí so zdravotným postihnutím zásadná. Zvlášť dôležitá je v prípade webových sídiel a mobilných aplikácií verejnej správy prostredníctvom ktorých musia s ňou komunikovať. Deň 23. september mal byť dátumom, kedy budú všetky…

Kto a ako môže žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Poberatelia invalidného dôchodku sa na Sociálnu poisťovňu často obracajú s otázkou, ako majú postupovať, keď chcú požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku. V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len…

Daň z príjmov treba podať do 31. októbra 2020

Zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 boli prijaté opatrenia upravujúce termíny viacerých podaní, ktoré fyzické osoby a právnické osobypredkladajú finančnej správe: Nakoľko obdobie pandémie naďalej trvá,…

Práca z domácnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím

Jedným z prvých zákonných opatrení, ktoré Vláda SR po vyhlásení núdzového stavu z dôvodu zamedzenia šírenia infekčného ochorenia vyvolaného koronavírusom Covid-19,navrhla a Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila, bola novela Zákonníka práce. Zákonník práce bol doplnený o osobitné ustanovenia platné v čase mimoriadnej situácie,…

Európske organizácie protestujú proti porušovaniu ľudských práv v oblasti duševného zdravia

Dňa 15. septembra sa stalo Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s ďalšími 14 organizáciami signatárom otvoreného listu adresovaného Rade Európy, v ktorom organizácie naliehavo žiadajú stiahnuť návrh protokolu a pracovať na ukončení využívania donucovacích postupov v oblasti duševného zdravia. Rade Európy ako…