Legislatívne aktivity vlády SR v 2. polroku 2020

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 bolo zaradených i niekoľko návrhov zmien a doplnení zákonov (noviel zákonov), ktoré sú zaujímavé i pre občanov so zdravotným postihnutím alebo pre organizácie zastupujúce ich záujmy.

K viacerým plánovaným právnym predpisom už príslušné ministerstvo zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu, prípadne v čase zverejnenia tohto článku sa už uskutočnilo i medzirezortné pripomienkové konanie.

Za informáciou uvádzame stručne, či Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) uplatnila k návrhu pripomienky.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Dôvodom predloženia návrhu je úprava určovania dôchodkového veku pre ženy narodené v rokoch 1958 – 1960.

Ide o poslanecký návrh zákona, pripomienky nebolo potrebnépredložiť.

Novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Dôvodom predloženia novely je implementácia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z. vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Návrh by mal ďalej riešiť odstránenie diskrepancií pri peňažnom príspevku na opatrovanie a peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Zákon tiež upraví kvalifikačné predpoklady výkonu lekárskej posudkovej činnosti.

Podľa poslednej informácie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR)ministerstvo v tomto polroku od predloženia novely upustilo.

Novela zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

Návrhom zákona sa realizuje prísľub vlády zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Mimo detí do 6 rokov veku sa pravidlo o nulovom doplatku do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku bude vzťahovať na pacientov s príjmom do výšky 60 percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.

K návrhu zákona už prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Organizácia muskulárnych dystrofikov spracovala doplňujúci návrh týkajúci sa platenia doplatkov za vysoko nákladové lieky priamo pri ich nákupe v lekárňach.

Návrh legislatívneho zámeru reformy opatrovníckeho práva

Ide o realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky s cieľom presadiť reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch, vrátane ochrany ich majetku.

Návrh zákona o územnom plánovaní

Návrh zákona o výstavbe

Ide o realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v časti Územné plánovanie, výstavba a stavebníctvo s cieľom predložiť do Národnej rady SR v termíne najneskôr do októbra 2020 na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v neposlednom rade nastolenia transparentnosti v tejto oblasti.

Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Cieľom je stabilizácia dôchodkového systému – ústavným zákonom sa zadefinujú základné parametre I. a II. piliera. Umožní sa pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu (napr. asignáciou odvodov).

Návrh zákona o „ Kurzarbeit“

Cieľom je zavedenie systému skrátenej pracovnej doby Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku.

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Upraví saZákonník práce vyplývajúci z požiadaviek zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a z aplikačnej praxe v období pandémie.

Návrh zákona bol už predložený do MPK.

Novela zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Návrhom sa bude realizovať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republikys cieľom zefektívniť a skvalitniť systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Účelom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v časti Bývanie zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov a s tým súvisiaca úprava niektorých podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, ako aj ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

K návrhu sa už uskutočnilo MPK.

Novela zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Účelom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v časti Bývanie zjednodušenie prístupu k podpore nájomného bývania aj úpravou postupu pri predkladaní žiadostí o poskytnutie podpory, zefektívnenie čerpania podpory na obnovu bytových domov a ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Ich účelom je zvýšiť objem poskytovanej podpory a počtu podporených bytov, najmä v oblasti obstarávania nájomných bytov.

K návrhu sa už uskutočnilo MPK.

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dôvodom predloženia návrhu zákona je reagovať na zriadenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a rozšírenie jeho kompetencií od 1. októbra 2020.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Dôvodom predloženia návrhu je úprava podmienok nároku na minimálny dôchodok.

Návrh už bol predložený do MPK, k návrhu sme predložili rozsiahle a zásadné pripomienky.

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

Dôvodom predloženia návrhu je zavedenie dobre nastavenej, výnosnejšej investičnej politiky na základe rozhodnutí profesionálnych investorov a zavedenie opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu v sporiacej aj výplatnej fáze; zmena alokácie aktív a poplatkovej politiky s pomocou medzinárodných benchmarkov.

Zavedenie automatického vstupu do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne. Zavedenie postupného programového výberu.

Niekoľko noviel zákonovsa už dostalo na rokovanie Národnej rady SR, z nich uvádzame aspoň:

  • Plán práce vlády SR na 2. polrok 2020 predpokladá prerokovanie viacerých strategických materiálov a koncepcií, z ktorých niektoré budú prerokované i vo výbore pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Pozičný dokument k Stratégii inkluzívneho vzdelávania.
  • Koncepcia zavedenia systému skrátenej pracovnej doby Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku. Tento materiál už bol predložený do MPK.
  • Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.
  • Návrh na vytvorenie slovenskej autority pre Braillovo písmo.
  • Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025.
  • Koncepcia zavedenia nového modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť iných osôb tzv. štátnej dávky v odkázanosti. Podľa poslednej informácie z ministerstva MPSVaR túto koncepciu v tomto polroku predkladať nebude.
  • Koncepcia dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. Platí to isté, čo uvádzamev poznámke k predchádzajúcemu materiálu.
  • Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030.
  • Aktualizácia koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti.

(red)