Model CAF pre poskytovateľov sociálnych služieb

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zorganizoval vstupný seminár o možnostiach aplikácie modelu CAF v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Hlavným zámerom seminára bolo predstaviť účastníkom, ako vzájomne korešpondujú kritériá a subkritériá modelu CAF a podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Seminár sa uskutočnil 11. októbra v sídle úradu na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Jeho súčasťou bola interpretácia modelu CAF 2013 ako platformy pre systematické uchopenie manažérstva kvality u poskytovateľa sociálnych služieb vo väzbe na legislatívne požiadavky a ďalšie modely manažérstva kvality využívané u poskytovateľov sociálnych služieb. Záujemcovia o seminár z radov zriaďovateľov a štatutárov zariadení poskytujúcich sociálnej služby a zástupcov prijímateľov sociálnych služieb sa o možnosti účasti na podobnom podujatí v budúcnosti môžu informovať u organizátora na adrese: kvalita@normoff.gov.sk.