Môžete prijímať televízne vysielanie prispôsobené možnostiam ľudí so zdravotným postihnutím?

Už niekoľko rokov je na Slovensku dostupné televízne vysielanie programov s multimodálnym prístupom, ktorým je hlasový komentár pre nevidiacich, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočenie do posunkového jazyka alebo vysielanie v posunkovom jazyku pre nepočujúcich.

Vysielanie a podiel programov s multimodálnym prístupom reguluje zákon 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

Legislatívny rámec je síce definovaný, avšak možnosť reálneho sledovania programov s multimodálnym prístupom zásadne ovplyvňuje technické riešenie retransmisie, teda sprostredkovateľa prenosu televízneho signálu medzi televíznym vysielateľom a prijímačom diváka.

Množia sa sťažnosti divákov na problémy s príjmom programov s multimodálnym prístupom. Ide najmä o praktickú nemožnosť získať spoľahlivú odpoveď na otázku aký televízor si kúpiť a ku ktorému poskytovateľovi televízneho signálu sa prihlásiť, aby bol zabezpečený príjem programov s komentárom pre nevidiacich alebo s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.

Dokonca túto funkciu ani obvykle nie je možné v predajni overiť.

Ako so set-to-boxom

Zákon o vysielaní a retransmisii rieši situáciu, kedy technické zariadenie – set-to-box, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje koncovému užívateľovi, neumožňuje príjem programovej služby s multimodálnym prístupom.

Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je v takom prípade prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť používateľovi technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie. Podľa informácií od divákov si poskytovatelia retransmisie neplnia túto povinnosť a nevedia dodať vhodný set-to-box.

Pomôžte vyplnením dotazníka

Aby sme mohli účinnejšie pôsobiť na jednotlivých aktérov šíriacich televízne programy s multimodálnym prístupom, pripravili sme prieskum. Vaša odpoveď pomôže presnejšie identifikovať problém a efektívnejšie pôsobiť na spoločnosti prenášajúce k vám televízny signál. Vaše odpovede na otázky (text dotazníka pripájame pod článkom) môžete zaslať na adresy sekretariat@nrozp.skcetis@unss.s alebo môžete vyplniť a odoslať dotazník môžete aj on-line.

Za účasť vopred ďakujeme.

Ján Podolinský

Dotazník

Prieskum možností sledovať vysielanie televíznych programov s multimodálnym prístupom (hlasový komentár pre nevidiacich, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich).

(Odpovedajte prosím len na otázky, ktoré sa vás týkajú a na ktoré poznáte odpoveď.)

1. Televízny signál prichádza do Vašej domácnosti:

 • Terestriálnou anténou
 • Satelitnou anténou
 • Koaxiálnym káblom (napríklad spoločný domový rozvod)
 • Optickým káblom
 • Sledujem televíziu cez internet

2. Televíziu prijímam cez spoločnosť (napríklad Telecom, Orange, SKlink, …): (uveďte názov spoločnosti s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o príjme televízneho signálu)

Vaša odpoveď ………………………………………………………………………………………….

3. Uveďte typ satelitného prijímača alebo Set-top boxu alebo iného zariadenia, ku ktorému máte pripojený váš televízny prijímač (Napríklad GoSat GS 7060HDi). Príjem môže byť realizovaný aj priamo privedením televízneho signálu do televízneho prijímača a jeho dekódovaním vloženou kartou. V takomto prípade napíšte, že ide o toto riešenie a uveďte informácie o TV prijímači a karte.

Vaša odpoveď ………………………………………………………………………………………….

4. Akým spôsobom je prepojený TV prijímač so zariadením na príjem televízneho signálu

 • Scart (široký konektor);
 • HDMI (úzky konektor podobný USB);
 • TV prijímač má kartu a signál prijíma priamo
 • TV prijímač ma pripojenie k internetu a signál prijíma aplikácia

5. Aký televízny prijímač používate? (uveďte typ TV prijímača, napríklad Samsung UE40NU7192.)

Vaša odpoveď ………………………………………………………………………………………….

6. Sledovanie titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím. Sledujem ich zapnutím

 • Na TV prijímači
 • Na satelitnom prijímači
 • Na set-top boxe

7. Sledovanie hlasového komentára pre nevidiacich. Sledujem ho zapnutím na

 • TV prijímači
 • set-top boxe
 • satelitnom prijímači

8. Zostáva nastavenie televízneho prijímača, satelitného prijímača či set-top boxu spojené so sledovaním multimodálneho prístupu zapamätané?

 • Nie – musím ho stále zapínať
 • Áno – nastavenie zostáva zapamätané

9. Na ktorých televíznych staniciach sledujete programy s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, s tlmočením do posunkového jazyka alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich? (uveďte názvy televíznych staníc, ktoré sledujete)

Vaša odpoveď ………………………………………………………………………………………….

10. Akým spôsobom získavate informácie o programoch s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, s tlmočením do posunkového jazyka alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich?

 • Teletext
 • Časopisy a iné tlačené TV programy
 • Internetové služby
 • Webové stránky jednotlivých televízií

11. Spoločnosť sprostredkujúca televízny signál divákovi, má povinnosť dodať také technické zariadenie, ktoré umožňuje plnohodnotné sledovanie televíznych programov vrátane hlasového komentára, titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím či tlmočenia do posunkového jazyka. Zákazník, ktorým je divák, môže žiadať dodanie vyhovujúceho technického riešenia ak súčasné nefunguje. Žiadali ste o výmenu set-top boxu alebo satelitného prijímača z dôvodu nefunkčnosti hlasového komentára, tlmočenia do posunkového jazyka či titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím?

 • Áno a po výmene to funguje
 • Áno a nefunguje to ani po výmene
 • Áno a k výmene nedošlo
 •  Nežiadal

12. Napíšte Vaše skúsenosti a postrehy, ktoré nie sú obsiahnuté v dotazníku.

Vaša odpoveď ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..