Najefektívnejšia pomoc začína v útlom detstve

Ak sa vám narodí dieťa so zdravotným postihnutím, pre každú rodinu je to ťažká situácia a nikto ju nechce zažiť. Ak sa už do tejto situácie rodina dostane, najdôležitejšia je včasná pomoc viacerých odborníkov. Zlínske středisko ranní péče EDUCO zozbieralo 41 metód, ktoré pomáhajú rodinám so zdravotne postihnutým dieťaťom. Všetky metódy sú popísané v dostupnom Sborníku metod poradce ranné péče (ďalej slov. Zborník metód včasnej starostlivosti).

Nielen v Česku, ale aj na Slovensku pôsobia centrá včasnej intervencie, ktoré poskytujú pomoc a podporu rodinám so zdravotne postihnutým dieťaťom od narodenia až do ôsmych rokov. Včasná starostlivosť je dôležitou súčasťou rozvoja zručností, sociálnych schopností a samoobsluhy u postihnutých detí. Je hodnotným zdrojom informácií a pomocníkom pre rodičov. „Považujem za veľmi dôležité, aby sa rodičom, ktorým sa narodí dieťa s postihnutím, dostalo adekvátnych informácií o ranej starostlivosti, predovšetkým od praktických lekárov pre deti. Rodičia, ktorí spolupracujú s ranou starostlivosťou, sa lepšie orientujú vo vývojových možnostiach dieťaťa, vedia, ako s deťmi pracovať a poznajú možnosti sociálnej podpory pre rodiny. Vo svojej praxi sledujem veľký rozdiel medzi deťmi, ktoré majú podporu poradcov ranej starostlivosti, a tých mimo nej, v správaní i zručnostiach detí,“ hovorí Terezie Štokrová, česká klinická psychologička spolupracujúca s EDUCO.

Na fotografii sa nachádza obrázok Sborníku metod poradce ranné péče
Tlačená verzia Sborníku metod poradce ranné péče. Zdroj: EDUCO

Niektoré metódy sa na Slovensku nevyužívajú

V praxi sa používa niekoľko metód včasnej starostlivosti. Zdá sa, že najefektívnejšia pomoc vzniká pri spolupráci viacerých odborníkov – tak ju popisuje aj české EDUCO. Na Slovensku sa ale veľa z metód, ktoré sú popísané v zborníku, nevyužíva. Môžu byť inšpiratívne pre slovenských odborníkov. Zborník obsahuje 41 metód, terapií a prístupov orientovaných na potreby rodín s postihnutými deťmi. Sú to napríklad ABA, Animoterapie, STEPS, SON-RISE PROGRAM, TOD, VOKS a ďalšie. Každá metóda obsahuje základné informácie a charakteristiky, jej špecifiká, koho metóda podporuje, aký prínos od nej očakávať a čo všetko je v kompetencii odborníka. Okrem metód v príručke nájdete aj webové stránky a odkazy na užitočnú literatúru.

Tímom okolo dieťaťa to začína

Tak ako už vychádza z názvu v českom znení – Tým okolo dítěte – táto metóda dostala skratku TOD. Jej podstatou je vytvoriť okolo dieťaťa tím odborníkov, ktorý sa snaží vytvárať okolo dieťaťa najlepšie podmienky pre jeho rozvoj a vzdelávanie. V tíme sa nachádzajú odborníci z oblasti zdravotníctva, psychológie, školstva ale hlavný iniciátor musí prísť zo strany rodiny – to je napokon aj špecifikum tejto metódy. „Tím okolo dieťaťa považujem za unikátny a veľkolepý projekt s možnosťou podporiť rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím v ich často neľahkej situácii. Môžeme im touto metódou vyjadriť podporu, ponúknuť im podporné opatrenia a zaistiť im tak pre ich dieťa kvalitnejší život,“ konštatuje Petra Slováková, špeciálna pedagogička zo Špeciálneho pedagogického centra v Zlíne.

S touto metódou českí odborníci pracujú od roku 2017 a prebrali ju od Petera Limbricka z Veľkej Británie. České centrá včasnej intervencie si ju prispôsobili na svoje podmienky a spolu s ďalšími metódami popísanými v zborníku ju využívajú pri včasnej starostlivosti, ktorá je jednou z najdôležitejších pre znevýhodnené deti.

Plynulý nástup do školy

Zborník môže byť súčasne dobrým poradcom i pre samotných rodičov. Včasná starostlivosť je vhodným základom aj pre povinnú školskú dochádzku. „Deti, ktoré prejdú ranou starostlivosťou, sú lepšie pripravené na vstup do školského prostredia a vďaka realizovaným aktivitám ranej starostlivosti (napríklad metódou TOD) získa vzdelávacia inštitúcia komplexnejšie informácie o dieťati. Prechod na školskú dochádzku je tak pre neho viac prirodzenejší, plynulejší a nenásilný,“ vysvetľuje Pavlína Frdlíková, riaditeľka základnej školy v Otrokoviciach. Zborník metód včasnej starostlivosti je dostupný na webovej stránke zlínskeho strediska EDUCO a poslúži nielen odborníkom ale aj rodičom a laickej verejnosti. Aj vďaka nemu sa spoločnosť posunie v starostlivosti o postihnuté deti o úroveň vyššie.

Zuzana Rojíková