Schválený program Slovensko a účasť MNO

Program Slovensko na roky 2021 – 2027 schválila Európska komisia 22. novembra 2022. Ako sa uvádza na webe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ministerstvo  prináša v programovom období 2021 – 2027 výrazné zjednodušenie procesov nielen prijímateľom prostriedkov z fondov EÚ. Prichádza s jedným programom namiesto šiestich, jedným riadiacim orgánom, jednými pravidlami a jednotnou metodikou pre verejné obstarávanie. Spleť viac ako 30 riadiacich štruktúr s množstvom byrokracie redukuje na tretinu.

Štruktúra programu Slovensko

Program Slovensko 2021 – 27 sa rozdeľuje do nasledovných 5 oblastí podpory/ cieľov politiky (CP):

CP 1: Konkurencieschopnejšia a  inteligentnejšia Európa (1,9 mld. EUR)

V rámci cieľa politiky 1 sú investície z fondov EÚ zamerané na podporu vedy, výskumu a inovácií, digitalizáciu, posilnenie malých a stredných podnikov, rozvoj zručností a digitálnu pripojiteľnosť.

CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa (4,2 mld. EUR)

Investície v cieli politiky 2 podporia energetickú efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov, energiu z obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie energie reflektujúc aj globálnu situáciu a potrebu znižovania závislosti slovenskej ekonomiky na energetických zdrojoch z Ruska. Taktiež sa podporia investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, ako aj udržateľnú mestskú mobilitu.

CP 3: Prepojenejšia Európa (2 mld. EUR)

V cieli politiky 3 sa podporí rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej transeurópskej dopravnej siete, ako aj vnútroštátna, regionálna a miestna mobilita.

CP 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa (3,3 mld. EUR)

Cieľ politiky 4 podporí investície smerujúce na prístupný trh práce, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, získanie zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu na základe potrieb trhu práce, aktívne začlenenie a podporu dostupných sociálnych služieb pre znevýhodnené a najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, rodinné poradne, ako aj podporu sociálnych inovácií a potravinovú a materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby.

CP 5: Európa bližšie k občanom (400 mil. EUR)

Investíciami v cieli politiky 5 podporíme hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni integrovaným prístupom, a to aj prostredníctvom podpory kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu, verejných športovísk a bezpečnosti v regiónoch Slovenska.

Fond na spravodlivú transformáciu

Špeciálnou oblasťou v rámci nových eurofondov je Fond na spravodlivú transformáciu s alokáciou 441 mil. EUR. Tento fond pomôže priemyselnému regiónu Horná Nitra, Košickému a Banskobystrickému kraju na ceste k zelenej zmene.

Súčasťou programu je aj Technická pomoc vo výške 410 mil. EUR. Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 mld. EUR. Tu nájdete schválený program Slovensko.

Komisie pod monitorovacím výborom pre program Slovensko

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR zriaďuje pod Monitorovacím výborom pre Program Slovensko týchto 7 komisií a pre zástupcov MNO sú v nich rezervované nasledujúce počty pozícií:

  • Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 2: Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 3: Prepojenejšia Európa: 1 pozícia + 1 náhradník
  • Cieľ 4: Sociálnejšia Európa: 2 pozície + 1 náhradník
  • Cieľ 5: Európa bližšie k občanom: 2 pozície + 1 náhradník
  • Fond spravodlivej transformácie: 2 pozície + 1 náhradník
  • Marginalizované rómske komunity: 1 pozícia + 1 náhradník

Proces nominácií a výberu zástupcov organizuje Komora MNO Rady vlády SR pre MNO a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Táto kompetencia je zakotvená v Systéme riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami OS pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027.

Na základe decembrovej výzvy prijala NROZP v SR do stanoveného termínu 30.12. 2022 tri žiadosti o nomináciu, konkrétne pre ciele 1, 3 a 4. Kandidátom boli vystavené nominačné listy potrebné pri uchádzaní sa o členstvo v príslušnej komisii. Výsledky výberového procesu budú zverejnené 16.1. 2023 na webe Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Red.