Nová publikácia Stav sociálnej ochrany na Slovensku

Na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC) pripravil publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2019) doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Príručka sa skladá z kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba, materstvo, invalidita, staroba, strata živiteľa, pracovné úrazy a choroby z povolania, rozširovanie rodiny, nezamestnanosť, zabezpečenie vo finančnej núdzi, dlhodobá starostlivosť a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.

 Autor odporúča navštíviť originál MISSOC webstránku, kde čitateľ nájde komparatívne tabuľky o parametroch legislatívy sociálnej ochrany v krajinách Európskej únie (a teda aj Slovenska) v angličtine, nemčine a francúzštine: http://www.missoc.org.

Publikácia Stav sociálnej ochrany v elektronickej verzii, formát PDF, 1,57MB

Autor publikácie vyslovil presvedčenie, že predložená publikácia, hoci obsahuje zjednodušený popis základných platných právnych predpisov, bude využívaná najmä pri rýchlej orientácii širokej verejnosti v zložitej agende sociálnej ochrany.

(red)