Nový názov organizácie

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) zmenila svoj názov na Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP). Zmenil sa aj anglický názov Slovak Disability Council na Slovak Disability Forum. Ďalšie identifikačné údaje ako poštová adresa sídla, IČO a DIČ sú nezmenené. Zmena bola prijatá na našom júnovom sneme a v auguste ju vzalo na vedomie Ministerstvo vnútra SR. Prechodné obdobie, kedy bolo možné používať súčasne oba názvy, skončilo 31. októbra 2023.

Táto skutočnosť nás viedla i k zmene adresy našej webstránky z nrozp.sk na sfozp.sk (nový web SFOZP),  a časopisu Mosty inklúzie z nrozp-mosty.sk na mosty-inkluzie.sk (web časopisu Mosty inklúzie). Pri použití starých adries budete presmerovaní na tie nové. Doterajšie emailové adresy v tvare nieco@nrozp.sk sú v platnosti aj po skončení prechodného obdobia s presmerovaním na nové adresy nieco@sfozp.sk.

Tento krok si vyžiadali praktické dôvody, s ktorými sme sa stretávali počas 20-ročnej práce, najmä skreslené predstavy o privilegovanom financovaní a nadsadených kompetenciách nášho občianskeho združenia vyvolané názvom „Národná rada“. Slovom „fórum“ v novom názve sme chceli vyjadriť postavenie našej organizácie ako dobrovoľného združenia nezávislých organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ich prostriedku na spoločné hľadanie spôsobov obhajoby práv a presadzovania riešení problémov osôb so zdravotným postihnutím.

Nové logo SFOZP po nedávnej zmene názvu organizácie.
Zmeny prebiehajúce v uplynulom období zahŕňajú aj aktualizáciu loga organizácie.

Nový názov a nové logo samozrejme nie sú jediným a hlavným cieľom prebiehajúceho procesu revitalizácie. Pripravujeme novú stratégiu organizácie, ktorá má prispieť k intenzívnejšiemu zapojeniu členských organizácií a ich členov do tvorby našej politiky obhajoby a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a jej presadzovania vo všetkých oblastiach života spoločnosti, do osvetového pôsobenia zameraného na zvyšovanie povedomia verejnosti o právach a schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím a do rozvoja partnerskej spolupráce so štátnou a verejnou správou, privátnym sektorom a mimovládnymi organizáciami. Na podporu priamej komunikácie vo vnútri organizácie ako aj s najširšou verejnosťou sme na našom webovom sídle vytvorili diskusné fórum SFOZP, a intenzívnejšie komunikujeme na Facebooku SFOZP.

Tešíme sa na komunikáciu a spoluprácu s vami.

Branislav Mamojka, predseda SFOZP