O sociálnej ochrane

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal novú publikáciu o sociálnej ochrane pod názvom Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2016), formát PDF, 1,5MB. Publikácia sa nachádza vo formáte pdf na web stránke IVPR.

Príručka sa skladá z kapitol, v ktorých je prvá časť venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba, materstvo, invalidita, staroba, strata živiteľa, pracovné úrazy a choroby z povolania, rozširovanie rodiny, nezamestnanosť, zabezpečenie vo finančnej núdzi, dlhodobá starostlivosť a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.

– red –