Oslovenie prezidentských kandidátov a kandidátok

Vážený pán,

Vážená pani,

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás ako na kandidáta na voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov s určitým druhom a stupňom zdravotného postihnutia, ktorí majú právo na plnohodnotný a dôstojný život. Každý z nich má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým záleží aj na uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní koho voliť, budú títo občania prihliadať aj na to, ako chcú jednotliví kandidáti a kandidátky riešiť ich každodenné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých kandidátov a kandidátok ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám, preto im ho chceme uľahčiť.

Rozhodli sme sa všetkým kandidátom a kandidátkam kandidujúcim v nastávajúcich prezidentských voľbách ponúknuť priestor v našom internetovom časopise Mosty inklúzie.

V časopise môžete zverejniť časti Vášho volebného programu týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím a Vaše názory na aktuálne otázky týkajúce sa týchto občanov.

Voliči by radi vedeli:

 • Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?
 • Podieľali ste sa na nejakom konkrétnom druhu pomoci osobám so zdravotným postihnutím? Aká je Vaša osobná skúsenosť a či a akú zmenu by ste chceli na jej základe podporiť?
 • Boli by ste ochotný zamestnať v Kancelárii prezidenta republiky ľudí so zdravotným postihnutím? Ak áno, v akých pozíciách?
 • Čo si myslíte – ako väčšinová spoločnosť akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím?

Voličov bude zaujímať najmä Váš postoj k týmto konkrétnym problémom:

 • prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér,
 • podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania,
 • chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami,
 • inkluzívne vzdelávanie,
 • peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín so zdravotne postihnutým členom,
 • deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných sociálnych služieb,
 • konzultácie legislatívnych opatrení s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím,
 • finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím,
 • postup implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je apolitická organizácia a nemôže a ani nechce zvýhodňovať alebo znevýhodňovať ktoréhokoľvek kandidáta alebo kandidátku a ktorúkoľvek politickú stranu. Preto posielame túto ponuku všetkým kandidátom a kandidátkam kandidujúcim v nastávajúcich prezidentských voľbách.

Veríme, že našu ponuku využijete, aby ste mohli lepšie zviditeľniť Vaše zámery v sociálnej oblasti a v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a tak pomôcť občanom so zdravotným postihnutím pristúpiť k voľbám slobodne a kvalifikovane aj na základe Vami dodaných informácií.

S úctou

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR