Podávanie sťažností orgánom verejnej správy

V marci t. r. schválila NR SR novelu zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

V návrhu predloženom ministerstvom vnútra SR do pripomienkového konania navrhovalo ministerstvo vypustiť možnosť podávať sťažnosti priamo na orgáne verejnej správy ústne, pričom záznam o sťažnosti bol povinný vyhotoviť pracovník orgánu, proti ktorému sťažnosť smerovala.

Miesto toho sa v prípade osobného podania sťažnosti, ktorú nemal sťažovateľ vyhotovenú písomne, mala zadať orgánu verejnej správy len povinnosť vytvoriť nevyhnutné materiálne podmienky, ktoré sťažovateľovi umožnia sťažnosť písomne vyhotoviť.

Takéto riešenie sme nemohli akceptovať, nakoľko napr. nevidiaci alebo ľudia s postihnutými hornými končatinami si v prípade osobného podania sťažnosti nedokážu sami na orgáne verejnej správy sťažnosť vlastnoručne spísať.

Na základe rokovania vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím nakoniec ministerstvo svoj pôvodný návrh upravilo. Ako, to už je uvedené nižšie. V záujme komplexnosti informácie uvádzam postup, ako je možné sťažnosť podať a čo musí sťažnosť obsahovať.

Ako na to

Zákon o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti. Postupujú podľa neho orgány verejnej správy, ktorými sú:

a) orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,

b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,

c) subjekty, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb, napr. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná alebo musí byť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak je sťažnosť podaná elektronicky iným spôsobom, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom alebo ju autorizovať alebo autentifikovať.

Pre bežného občana sa tak podávanie sťažností elektronicky stáva len ťažko použiteľným.

Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy.

Milan Měchura