Povinné elektronické doručovanie daňového priznania dane z príjmov pre fyzické osoby – podnikateľov s odkladom

Národná rada SR schválila 11. októbra 2017 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Zmeny v doručovaní podaní finančnej správe sa týkajú i živnostníkov a osobných asistentov.

Rozšírenie daňových subjektov povinných doručovať podania elektronicky

V § 14 zákona sa rozširuje okruh daňových subjektov povinných doručovať podania elektronicky nasledovne:

„(1) Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou – podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov.“

Na základe prechodného ustanovenia je fyzická osoba – podnikateľ povinná tak postupovať od 1. júla 2018.

Podľa dôvodovej správy sa povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami bude vzťahovať aj na všetky daňové subjekty, ktoré sú fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Ide o fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 14 ods. 3 zákona na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (čo formulár daňového priznania spĺňa) a ktoré osoba (napr. živnostník) doručila inak ako elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, sa neprihliada.

Nová povinnosť pre živnostníkov i pre osobných asistentov

 Z vyššie uvedených citácií zo zákona a z priloženej dôvodovej správy vyplýva, že povinnosť podávať daňové priznania elektronicky sa bude vzťahovať mimo iných i na živnostníkov a na osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prvý krát tak budú musieť urobiť pri priznávaní dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2018. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 podané do 31. marca 2018, resp. v prípade odkladu do 30. júna 2018 môžu fyzické osoby – podnikatelia doručiť daňové priznanie ešte v papierovej forme.

Spôsoby doručenia podania

Pre možnosť doručovať podania finančnej správe elektronicky je treba registrovať sa na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Portál ponúka tri možnosti registrácie.

Pre jednu z nich treba mať čipový občiansky preukaz, pre druhú buď platený zaručený elektronický podpis alebo čipový občiansky preukaz.

Tretia možnosť je pre podnikateľov, ktorí preukaz s čipom alebo platný elektronický podpis nemajú.

Ak podnikateľ nemá občiansky preukaz s čipom, môže s finančnou správou uzatvoriť takzvanú dohodu o elektronickom doručovaní. Predtým vyplní na webe finančnej správy registračný formulár, kde si zvolí heslo a identifikačný kód a vyplní osobné údaje.

Po odoslaní formulára príde najprv overovací e-mail, obratom po jeho potvrdení notifikačný e-mail. Z webu finančnej správy si žiadateľ o registráciu stiahne formulár dohody, vyplní a vytlačí ju a spolu s vytlačeným notifikačným e-mailom doručí tlačivá na daňový úrad.

Upozorňujem, že podpis na tlačive dohody o elektronickom doručovaní musí byť overený u notára alebo na obecnom úrade.

Návod, ako postupovať, je i na webe Finančnej správy.

Postup pri podávaní daňového priznania elektronicky

Po prihlásení sa k svojmu účtu si používateľ vyberie príslušný formulár daňového priznania, ktorý vyplní online. Elektronický formulár je kópiou tradičného papierového tlačiva, pri vypĺňaní však upozorní na niektoré chybne zadané údaje a výpočty.

Po vyplnení priznania treba formulár podpísať (v prípade čipového dokladu) alebo jednoducho odoslať (v prípade dohody).

K daňovému priznaniu je možné prikladať i prílohy, závisí to však od toho, či daňový úrad vyžaduje originál týchto príloh alebo mu stačí aj kópia.

Pokiaľ sú postačujúce kópie, stačí dokumenty oskenovať a pripojiť ich k elektronickému daňovému priznaniu. K e-formuláru sa dajú pripájať rôzne prílohy tak ako do e-mailu.

V prípade, že daňový úrad vyžaduje originál dokumentu, taký doklad je možné doručiť úradu v papierovej forme. Daňový poriadok vyslovene hovorí, že prílohy k elektronickému daňovému priznaniu možno poslať aj v papierovej forme.

Ak podnikateľ nepodáva priznanie, ale posiela odvolanie, žiadosť alebo vyjadrenie, zvolí si na webe všeobecný e-formulár.

Ako je to s prístupnosťou

Ako sme už uviedli, povinnosť podávať daňové priznanie sa bude vzťahovať aj na živnostníkov a na osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pri pokusoch vyplniť elektronický formulár daňového priznania sa osoby s ťažším zdravotným postihnutím stretávali s ich nedostatočnou prístupnosťou, čo im znemožňovalo formulár samostatne vyplniť.

Nechceme žiadať o výnimku zo zákona. Naopak, budeme presadzovať úplné sprístupnenie elektronického daňového systému.

Predpokladáme, že nám v tom pomôže práve zavedená zákonná povinnosť ako aj už dnes platný výnos MR SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, smernica EÚ č. 2012/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií ako aj Tallinnská deklarácia o e-governmente prijatá 6. októbra 2017.

(red)