Úhrada za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Poslanci NR SR schválili 10. októbra návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V balíku novelizovaných zákonov je i novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zákon zrušil k 31. októbru 2017 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Výška úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je upravená novo vloženým § 38a v spomínanom zákone.

I. Rozsah a výška úhrady

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom. Služby sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.

Ústavná zdravotná starostlivosť

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady

a) 0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých,

b) 1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c) 5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B v I. a IV. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

d) 7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B v II. a III. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti 3,30 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.

Na účely určenia úhrady za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme 0 eur pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ambulantná pohotovostná služba a ústavná pohotovostná služba

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady 2 eurá.

Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za tieto služby 0 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje, je výška úhrady za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady 10 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.

Lekárenská starostlivosť

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady; ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady poistenca 0 eur.

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze, 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady; ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady poistenca 0 eur.

Doprava

Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za dopravu 0,10 eura za jeden kilometer jazdy, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.

Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.

Úhrada

Vyššie uvedené služby sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.

II. Oslobodenie od povinnosti úhrady

Od povinnosti úhrady

a) za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti je oslobodený poistenec

1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,

2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,

3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,

4. do dovŕšenia troch rokov veku,

5. dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,

6. nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti,

7. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,

8. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

9. darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov.

b) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme je oslobodený poistenec

1. pri preventívnej prehliadke,

2. pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,

3. do dovŕšenia jedného roku veku,

4. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,

5. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

6. pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,

7. zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu, a to pri návštevách v súvislosti s dispenzarizáciou,

8. pri návšteve v súvislosti s očkovaním,

9. pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,

10. darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov.

c) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby, je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom,

2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom,

3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,

4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

d) za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín je oslobodený

1. poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,

2. poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na jednom lekárskom predpise,

e) za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,

f) za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti je oslobodený poistenec

1. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,

2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,

3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,

4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka,

g) za dopravu je oslobodený

1. poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,

2. poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,

3. poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

4. poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

Oslobodenie od úhrady za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch s indikáciami B.

Poznámka: V článku prinášame kompletný prehľad oslobodenia od úhrady za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ako sú uvedené v zákone, i keď napr. oslobodenie za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme je v súčasnosti neaktuálne, nakoľko za tieto služby je stanovená výška úhrady v sume 0 eur.

(red)