Res socialis 2016

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pripravila II. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Res socialis 2016. Uskutoční sa v dňoch 10. – 11. novembra v Aule Pazmáneum FZ a SP TU.

Konferencia sa koná s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Pozvaní spíkri: Lýdia Brichtová z Nadácie SOCIA, Tereza Hradilková zo Společnosti pro ranou péči (ČR), Barbara Czeizel z organizácie Early Intervention Center Budapest (Maďarsko), Manfred Pretis z Medical School Hamburg (Nemecko) a Roger Sages z Lund University (Švédsko).

Včasná intervencia predstavuje komplexnú koordinovanú starostlivosť, integrujúcu rôzne formy podpory z oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie, vzdelávania, psychológie a iných príbuzných disciplín určených rodinám detí, ktoré sú vystavené riziku vývinového oneskorenia, alebo ktoré boli identifikované ako deti so špecifickými potrebami. Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na problematiku včasnej starostlivosti o deti a zároveň vytvoriť platformu pre výmenu informácií medzi odborníkmi, ktorí sa na službe včasnej intervencie podieľajú.

Cieľom panelovej diskusie Okrúhly stôl bude vytvoriť priestor pre otvorenú diskusiu o problematike služby včasnej intervencie na Slovensku. Diskutujúcimi budú zástupcovia Platformy rodičov detí s ŤZP, odborníci z praxe, zástupcovia akademickej obce i zástupcovia regionálnej a národnej politiky. Workshop  Legislatívne a ekonomické výzvy služby včasnej intervencie sa zameria na  legislatívne ukotvenie služby a možnosti jej financovania. Workshop Interdisciplinarita, team work v rámci včasnej intervencie poukáže na význam interdisciplinarity a vzájomnej tímovej spolupráce viacerých odborov, ktorá je pre poskytovanie služby včasnej intervencie nevyhnutná. V ďalšom z workshopov  Základné princípy včasnej intervencie na Slovensku – aktuálny stav a trendy v poskytovaní včasnej intervencie upozorní na potrebu poznania aktuálneho stavu v jej poskytovaní a zadefinovania základných princípov, na ktorých má byť služba včasnej intervencie budovaná a následne rozvíjaná. Workshop Rodina s dieťaťom so zdravotným postihnutím sa zameriava na potreby a problémy týchto rodín a možnosti, ktoré im služba včasnej intervencie poskytuje.

Kontakt: vcasnaintervencia2016@gmail.com

Telefónne číslo: +421 33 59 39 430

Kontaktné osoby: Mgr. Michaela Hromková, PhD., Mgr. Katarína Letovancová

Konferenčný jazyk: slovenský, český, anglický

– red –