Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike počas roka 2017 uskutočnilo projekt Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Ľudia s mentálnym postihnutím sú vzhľadom na špecifiká svojho postihnutia, skupinou, ktorá je veľmi často diskriminovaná prakticky vo všetkých oblastiach života napriek tomu, že rovnoprávnosť je garantovaná významnými ľudsko-právnymi dokumentmi.

Iba veľmi komplikovane a pomaly sa darí ľuďom s mentálnym postihnutím plnohodnotne sa zapájať do života spoločnosti. Problémom však nie je iba neochota a odmietanie zo strany bežnej populácie, ale aj nedostatok vedomosti ľudí s mentálnym postihnutím o svojich právach a o spôsoboch, ako ich presadzovať.

A práve uskutočnený projekt bol zameraný na to, aby sa posilnili kapacity ľudí s mentálnym postihnutím v obhajobe a presadzovaní ľudských práv.

„Pripravili a uskutočnili sme kurz zameraný na oboznámenie sa zo základnými ľudskými právami a s metódami, ako ich presadzovať a obhajovať. Kurzu sa zúčastnili tri skupiny sebaobhajcov, ktoré sa pravidelne stretávali v centrále,“ hovorí Marián Horanič zo združenia.

Okrem toho, že združenie organizovalo pravidelné stretnutia sebaobhajcov, jeho zamestnanci spracovali aj publikáciu Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom. Ide o príručku (nielen pre odborníkov), ktorá prináša praktické návody, ako vytvoriť a koordinovať skupiny sebaobhajcov.

(red)

Poznámka: Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná PhDr. Iveta Mišová.