Slovo predsedu NROZP v SR

Vážení priatelia,                                                                                                                      

čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ich uplatňovaní, o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách NROZP. Našim zámerom je každé číslo venovať určitej konkrétnej oblasti záujmu ľudí so zdravotným postihnutím a jeho obsah doplniť aktuálnymi informáciami. Toto prvé číslo je venované doprave.

Prístup k doprave je základným predpokladom nezávislého života, zamestnania a zapájania sa do života spoločnosti. Ľudia so zdravotným postihnutím však nemajú rovnaké možnosti využívať prednosti dopravy ako všetci ostatní. Narastajúca konkurencia a privatizácia na dopravnom trhu a technický rozvoj na jednej strane prinášajú riešenia zvyšujúce prístupnosť dopravných systémov, na druhej strane však často mešká ich implementácia a objavuje sa aj nižšia kvalita dopravy a  diskriminácia ľudí so zdravotným postihnutím.

Právo na mobilitu je deklarované aj v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v jeho článku 20 Osobná mobilita sa uvádza „Zmluvné štáty prijmú účinné opatrenia na zabezpečenie osobnej mobility s najväčšou možnou nezávislosťou pre osoby so zdravotným postihnutím, a to aj tým, že: (a) uľahčia osobnú mobilitu osôb so zdravotným postihnutím takým spôsobom a v takom čase, aký si zvolia oni sami, a to za prijateľné ceny; ….“ a v článku 9 Prístupnosť sa uvádza „S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, zmluvné štáty prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými, prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.“

Významnú pozornosť prístupnosti dopravy venuje európska únia, pripravované a prijímané sú smernice v oblasti železničnej, autobusovej, leteckej a lodnej dopravy, ktoré obsahujú aj určité opatrenia týkajúce sa prístupnosti dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím. Historickým zlomom v európskej legislatíve je nariadenie Európskeho spoločenstva 1007/2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou mobilitou v leteckej doprave. Je to prvý legislatívny dokument EU, ktorý sa zaoberá špeciálne problematikou osôb so zdravotným postihnutím a zároveň patrí do kategórie „najsilnejších“ predpisov lebo ako nariadenie musí byť uplatňované všetkými členskými krajinami v plnom rozsahu tak ako je schválené. Stretávame sa aj s názormi, že prístupnosť leteckej dopravy nie je najvyššou prioritou pre osoby so zdravotným postihnutím. V rámci našej vnútroštátnej dopravy by sme určite našli iné priority. Dôležité je však to, že ide o prvé komplexné opatrenie, ktoré je vzorom a precedensom pre legislatívnu prax. Vždy treba niekde začať a najefektívnejšie je to tam, kde sa dá dosiahnuť najvyššia úroveň zhody všetkých zainteresovaných – používateľov, poskytovateľov i riadiacich, regulačných a kontrolných orgánov. Prax všetkých snažení o legislatívnu úpravu prístupnosti dopravy ukázala, že takouto oblasťou je práve letecká doprava.

„Prijatie nariadenia je len prvým krokom; teraz použijeme všetky naše prostriedky na zabezpečenie jeho správnej implementácie, ale čo je najdôležitejšie, potrebujeme podporu používateľov so zdravotným postihnutím, aby sme to urobili dobre“ povedal 4. marca 2008 Jacques Barrot, komisár EU pre dopravu, na stretnutí s Yanisom Vardakastanisom, prezidentom EDF.

V európskej a najmä v našej národnej legislatíve je potrebné presadiť ešte množstvo podporných opatrení, ale musíme sa aj naučiť efektívne využívať existujúce predpisy pri uplatňovaní práva na prístupnosť dopravy. Veríme, že informácie obsiahnuté v tomto čísle nám pri tom pomôžu.

RNDr. Branislav Mamojka, CSc.