Úvodník Mosty inklúzie č. 01/2017

Vážení čitatelia,

už sa stalo tradíciou, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa hlásime s pravidelným vydávaním nášho časopisu až v polovici roka. Poskytnutý príspevok na jeho vydávanie nám umožní vydať sedem čísiel.

Práve v období leta vrcholí príprava dôležitých legislatívnych predpisov na národnej i európskej úrovni. Ide o zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmu. Diskutuje sa o novelizácii zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, atď.

Objavujú sa dopytovo orientované projektové výzvy, kde by žiadateľmi o príspevky mohli byť práve aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím. Konečne sa má dostať v septembri na rokovanie Európskeho parlamentu návrh smernice skrátene nazývanej „Európsky akt o prístupnosti“. Jej cieľom je v rámci jednotného trhu Európskej únie zabezpečiť prístupnosť služieb a tovarov osobám so zdravotným postihnutím a zvýšiť ich dostupnosť.

Prebieha intenzívny proces implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej cieľoch sa explicitne nachádza aj problematika zdravotného postihnutia, a tak sa Agenda stáva mimoriadne nádejným nástrojom na podporu implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je celý rad ďalších aktivít, o ktorých chceme informovať a diskutovať.

Došlo aj k zmene vo vedení nášho časopisu. V predchádzajúcich troch rokoch ho tvorivo a úspešne viedla Ivana Potočňáková, za čo jej úprimne ďakujeme. Od tohto roku vedie časopis Halka Tytykalová. Má bohatú novinársku prax a v minulosti pracovala aj v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vážení čitatelia, je pre nás potešením, že sa darí získavať príspevky aj od vás a vašich organizácií. Veríme, že sa to bude dariť aj naďalej. Uvítame aj vaše námety na témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac a na ktoré sa máme pýtať kompetentných osôb a inštitúcií.

Redakcia