M. Orgonášová: Chceme ponúknuť riešenia

Projekt o uplatňovaní dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v krajinách V4 má za sebou v poradí už štvrtý okrúhly stôl. Organizuje ho Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, ukončenie je naplánované na jeseň tohto roka. Ako sa darí napĺňať ciele, hovoríme s prezidentkou Asociácie Máriou Orgonášovou.

Čo je zmyslom projektu a čo ukáže spoločnosti?

„Vo Svetovej správe o zdravotnom postihnutí, ktorú pripravila Svetová zdravotnícka organizácia ešte v roku 2011 je uvedené, že podľa aktuálneho odhadu sa počet ľudí so zdravotným postihnutím zvyšuje. V súčasnosti tento počet predstavuje jednu miliardu, teda pätnásť percent obyvateľstva našej planéty, v minulosti to bolo desať až dvanásť percent. Z tohto počtu má 110 až 190 miliónov dospelých osôb ťažkú funkčnú poruchu.

Podľa Svetovej správy tieto čísla narastajú z viacerých dôvodov, najmä pre to, že populácia starne, rastie výskyt chronických chorôb i počet úrazov zapríčinených dopravnými nehodami, alebo v dôsledku živelných pohrôm a podobne. Toto je svetový trend. Na šťastie máme aj dokumenty OSN a EÚ, ktoré už citlivo reagujú na túto skutočnosť a zaväzujú vlády k určitým krokom pre zlepšenie životných podmienok ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami.“

Prečo práve krajiny V4?

„Krajiny Vyšehradskej štvorky sú úzko spojené. A to nielen geograficky, ale tiež z hľadiska historického vývoja spoločnosti, z hľadiska kultúry a často aj blízkymi rodinnými vzťahmi. Ak sme si teda tak blízki, ak naše východiskové podmienky sú podobné, prečo by sme si nemali odovzdávať vlastné dobré aj zlé skúsenosti pri kreovaní lepších podmienok plnohodnotného života ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí boli práve v týchto krajinách desaťročia vytláčaní na okraj spoločnosti? Niečo sa síce už zmenilo, stále sa o niečo usilujeme, no je ešte veľa oblastí, kde nedosahujeme žiadané riešenia a určite nemôžeme byť spokojní.“

Ktoré sú tie najpálčivejšie?

„K úspešnému plneniu požiadaviek pre tvorbu spoločnosti ´pre všetkých´, spoločnosti, kde každý človek bude mať možnosť prežiť svoj život v dôstojnosti a bude mať príležitosť uplatniť si aj svoje schopnosti a zručnosti, je určite nevyhnutné dôslednejšie dbať na bezbariérovú výstavbu a odstraňovanie existujúcich bariér – fyzických, orientačných, či komunikačných. Ale aj bariér v medziľudských vzťahoch a vo vzájomnom pochopení. Je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť kompenzácií príslušnej poruchy zdravia, dostupnosť vzdelania na všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu a umožniť podieľať sa na produktívnom živote aj formou primeraného pracovného a spoločenského uplatnenia. Projekt sme pripravili najmä preto, aby sa naše stretnutia stali zdrojom dobrých nápadov a riešení, ako dosiahnuť rovnosť príležitostí a najmä možnosť uplatňovania ľudských práv v súlade s požiadavkami spomínaného dokumentu OSN. Hlavným cieľom je analýza a porovnanie súčasne platnej legislatívy a skúseností vo vzťahu k integrácii ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia.“

Ako z pozície organizátora hodnotíte doterajší priebeh a aké aktivity zúčastnených ešte čakajú?

„V júni sa uskutočnili dve dvojdňové stretnutia partnerov projektu – štyri okrúhle diskusné stoly. Zúčastnili sa na nich reprezentanti z Česka, Maďarska,  Poľska a Slovenska. Na prvom stretnutí účastníci diskusného stola bolo pozvaných 20 odborníkov, z toho sedem zo zahraničia. Prezentovali a diskutovali najmä o skúsenostiach so zavádzaním Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím vo svojich krajinách a o vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím na všetkých vzdelávacích úrovniach. To znamená, že diskutovali najmä o bezbariérovosti škôl a školských zariadení, o didaktickej technike, spolupráci so špeciálnymi pedagógmi, podpore asistentov učiteľa a tak ďalej. Na druhom stretnutí bola diskusia zameraná predovšetkým na riešenie problémov v zdravotnej a sociálnej oblasti. Hovorilo sa o včasnej intervencii, komplexnom posudzovaní zdravotného stavu, dostupnosti kompenzácií, no aj o postupnej deinštitucionalizácii a o podmienkach komunitnej starostlivosti a podobne. Opäť vo vzťahu k dohovoru OSN. Aj na tomto stretnutí sa celkovo zúčastnila dvadsiatka pozvaných expertov. Z Poľska, Maďarska a z Českej republiky ich prišlo osem.“

Bude mať projekt nejaký praktický výstup?

„Všetky prezentácie z diskusných okrúhlych stolov spracujeme. Na ich základe dokážeme analyzovať a vzájomne porovnať situáciu v krajinách V4. Projekt v druhej polovici októbra ukončí medzinárodná konferencia. Odprezentujeme na nej nielen výsledky analýzy, no aj zdôrazníme také prístupy, ktoré riešia možnosť uplatňovania práv aj osobami s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Už teraz vieme, že pred nami je ešte stále dlhá cesta k vytvoreniu rovnakých príležitostí pre dôstojný život ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Ako motto nám môže slúžiť aj výrok Jána Pavla II.: ´Okrem všetkých práv, ktoré človek nadobúda svojim konaním a správaním sa, má tiež práva, ktoré nie sú odmenou za jeho výkon, ale vyplývajú z jeho bytostnej dôstojnosti ľudskej osoby.´“

Halka Tytykalová

Pre bližšiu informáciu o obsahu stretnutí si môžete pozrieť projekt na stránke Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Postupne tam budú publikované aj kompletné prezentácie v slovenskom, aj anglickom jazyku.

Výsledkom spoločného úsilia odborníkov má byť analýza a porovnanie podmienok v krajinách V4 ako aj vyzdvihnutie prístupov, ktoré reálne riešia možnosť uplatňovať si práva aj pre osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

FOTO: ARCHÍV AOZPO SR