Valorizácia dôchodkov má nové pravidlá

Poslanci NR SR schválili 19. októbra 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Prijaté boli tri podstatné zmeny týkajúce sa osôb poberajúcich invalidný dôchodok, osôb starajúcich sa o dieťa so zdravotným postihnutím a osôb poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajúcich osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zvyšovanie dôchodkových dávok

Základné pravidlo pre zvyšovanie dôchodkových dávok je s účinnosťou od 1. januára 2018 upravené v § 82 zákona nasledovne:

Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.

Za situácie, kedy percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov je stále minimálne, dôležité je prechodné ustanovenie § 293dw, ktoré pre najbližšie 4 roky garantuje minimálnu valorizáciu dôchodkov.

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 percentami z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

V praxi môžu nastať tri prípady:

1. Percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bude vyššie ako 2 %. Dôchodkové dávky sa budú zvyšovať o sumu vypočítanou Percentom medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov z mesačnej sumy poberanej dôchodkovej dávky.

2. Percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bude výrazne pod hranicou 2 %, napr. 0,4 %. Dôchodky sa budú zvyšovať o pevnú sumu vypočítanú ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku.

3. Percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov sa bude blížiť k hranici 2 %. U poberateľa dôchodkovej dávky sa uplatní ten mechanizmus zvyšovania dôchodku, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ak suma zvýšenia dôchodku vypočítaná Percentom medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov z mesačnej sumy poberaného dôchodku bude nižšia ako pevná suma vypočítaná ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku, prizná sa zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Ak tomu bude naopak, prizná sa zvýšenie o sumu vypočítanú Percentom medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov z mesačnej sumy poberaného dôchodku. Bude sa to týkať dôchodcov s vyššími sumami poberaného dôchodku.

Podávanie prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni Ústredím práce

Novelou zákona sa odbremeňuje prevažná časť fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, od podávania prihlášky a odhlášky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Týka sa to prihlasovania a odhlasovania fyzických osôb, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku, o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, fyzických osôb, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzických osôb, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Údaje o týchto osobách, deň vzniku a zániku nároku na rodičovský príspevok alebo na peňažný príspevok na opatrovanie a údaje o období vykonávania osobnej asistencie bude Sociálnej poisťovni nahlasovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni naďalej zostáva osobám, ktoré sa starajú o dieťa do dovŕšenia 6 rokov veku a nepoberajú rodičovský príspevok, pretože nesplnili podmienky pre vznik nároku na tento príspevok. Povinnosť fyzickej osoby odhlásiť sa zostáva len v prípadoch, ak relevantné skutočnosti nie je možné preukázať údajmi, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje, alebo ak nie je možné získať relevantný údaj z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Súčasne sa so spätnou platnosťou umožňuje, aby sa aj osobám v rovnakom postavení z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo ťažko zdravotne postihnutú osobu za splnenia zákonom ustanovených podmienok, ktoré pred 1. januárom 2018 splnili ostatné podmienky dôchodkového poistenia, ale opomenuli splniť podmienku podania prihlášky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, zhodnotilo obdobie starostlivosti ako obdobie dôchodkového poistenia rovnako, ako osobám po 1. januári 2018.

Zvýhodnenie pre poberateľov dôchodkových dávok vykonávajúcich prácu na základe dohody o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru

Vďaka schválenému pozmeňujúcemu poslaneckému návrhu sa s účinnosťou od 1. júla 2018 poskytuje dôchodcom, pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rovnaká výhoda, akú majú v súčasnosti žiaci stredných a študenti vysokých škôl.

Budú mať právo určiť si dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. A tak oni a ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie. Oslobodenie sa navrhuje v rovnakej výške vymeriavacieho základu, ako je tomu už v súčasnosti u študentov – 200 eur mesačne, čo predstavuje 2 400 eur ročne.

Návrh sa týka, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a výsluhových dôchodkov, ktorých poberatelia dovŕšili dôchodkový vek.

K najväčšej zmene dochádza u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí v súčasnosti vôbec nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. V súčasnosti zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak vznikne dôchodkové poistenie jeho poberateľovi bez ohľadu na výšku vymeriavacieho základu.

Podľa schváleného návrhu sa poistencovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bude vyplácať predčasný starobný dôchodok až do kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku 2400 eur.

Predloženým návrhom sa umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, mohol, do zákonom ustanovenej sumy príjmu – 2 400 eur ročne, vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Do príjmu v sume 200 eur mesačne nebude poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený. Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Nie je prakticky možné, aby Sociálna poisťovňa nevyplatila predčasný starobný dôchodok za mesiac, v ktorom bola prekročená úhrnná suma príjmu 2400 eur. Z toho dôvodu sa ustanovuje zúčtovanie dôchodkových dávok, aby Sociálna poisťovňa nemusela zdĺhavým administratívnym procesom vymáhať neoprávnene vyplatenú dávku.

(red)