Výzva pre kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu 2024

Obraciame sa na Vás menom Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím s cieľom pomôcť voličom so zdravotným postihnutím a ich blízkym vytvoriť si nezávislý názor na volebný program vašej politickej strany ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť do Európskeho parlamentu.

Tieto voľby môžu byť rozhodujúcou príležitosťou na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím. Preto Vás chceme tiež upozorniť na dôležité témy, ktoré by podľa nášho názoru mala zvážiť vaša politická strana počas nastávajúcich volieb a vaši kandidáti v prípade zvolenia za poslancov Európskeho parlamentu.

1. Politické požiadavky osôb so zdravotným postihnutím

Vzhľadom na súčasnú situáciu osôb so zdravotným postihnutím v našej krajine sme presvedčení, že naši zástupcovia v Európskom parlamente by mali podporovať politiky EÚ, ktoré zahŕňajú vaše politické požiadavky ako aj požiadavky osôb so zdravotným postihnutím.

Preto by sme veľmi radi vyzvali kandidátov vašich politických strán, aby podpísali prísľub o právach osôb so zdravotným postihnutím. Prísľub môžete podpísať on-line a prečítať si aj zoznam kandidátov, ktorí ho už podpísali.

V tomto prísľube sa kandidáti zaväzujú, že budú úzko spolupracovať s hnutím osôb so zdravotným postihnutím a podporovať vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, revíziu stratégie EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (keďže stratégia nezahŕňa žiadne opatrenia po roku 2024) a opätovné zriadenie Medziskupiny Európskeho parlamentu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Medziskupina pre osoby so zdravotným postihnutím (Disability Intergroup) je medzistranícke zoskupenie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí spolupracujú na politikách v oblasti zdravotného postihnutia. Dúfame, že vaši zvolení kolegovia sa tiež pridajú k Medziskupine pre osoby so zdravotným postihnutím.

Okrem toho minulý rok európske hnutie zdravotne postihnutých prijalo Vyhlásenie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024. Priložené vyhlásenie (v slovenčine) obsahuje sériu politických návrhov, ktoré majú zabezpečiť, aby sa počas nasledujúceho volebného obdobia zohľadňovali práva osôb so zdravotným postihnutím. Navrhuje myšlienky v oblastiach, ako sú inštitucionálne a volebné záležitosti, boj proti diskriminácii a rovnosť, prístupnosť, doprava a sloboda pohybu, sociálne politiky, budúci rozpočet EÚ a vonkajšie činnosti EÚ. Dúfame, že uvedené návrhy zohľadníte pri usmerňovaní politík EÚ v nadchádzajúcom legislatívnom období.

2. Prístupnosť vašej volebnej kampane a zverejňovaných informácií

Pri tejto príležitosti by sme chceli zdôrazniť potrebu oslovovať voličov so zdravotným postihnutím prostredníctvom prístupnej volebnej kampane, webových stránok (vrátane dokumentov na nich zverejňovaných) vašej politickej strany a vašich poslancov zvolených do európskeho parlamentu a ponúknuť vám v tejto súvislosti odporúčania a služby.

Osoby so zdravotným postihnutím často narážajú na prekážky nielen pri výkone svojho volebného práva, ale aj pri prístupe k relevantným informáciám a materiálom k voľbám a o činnosti politických strán a ich poslancov. Nedostatočná prístupnosť politických podujatí a komunikácie im bráni v zapojení sa do volebného procesu a participácie na politickom dianí.

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím, ktorého sme členom, vypracovalo usmernenia týkajúce sa prístupnej komunikácie a podujatí nielen v súvislosti s voľbami, ktoré by sme vašej politickej strane radi odporučili zohľadňovať pri príprave a realizácii vašich kampaní a dlhodobej politickej činnosti. Slovenská legislatíva v súlade s európskou legislatívou definuje pravidlá prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií, ktoré odporúčame uplatňovať aj privátnym subjektom vrátane politických strán. Ponúkame vám aj odporúčania na tvorbu prístupných elektronických dokumentov.

Domnievame sa, že máme s vašou politickou stranou spoločný záujem, pokiaľ ide o uvedené témy. Chceme urobiť všetko pre to, aby všetci politickí aktéri a inštitúcie EÚ dodržiavali hlavné motto hnutia ľudí so zdravotným postihnutím „Nič o nás bez nás“ a veríme, že nás v tom podporíte.

Branislav Mamojka, predseda

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím

e-mail: sekretariat@sfozp.sk

Webstránka SFOZP