Zdravotná pohotovosť po novom

Novelou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa okrem iného novým spôsobom rieši poskytovanie zdravotnej starostlivosti doposiaľ známej ako lekárska služba prvej pomoci.

Pevná sieť

Cieľom novely zákona je odstránenie problémov v aplikačnej praxi vytvorením pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a úpravou organizácie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby.

Stanovuje sa pevná sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorí budú mať na základe výberového konania vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Ministerstvom zdravotníctva SR a budú oprávnení poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu ako tzv. organizátor.

V súvislosti s novou organizáciou ambulantnej pohotovostnej služby sa ustanovujú podrobnosti aj o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci doplnkovej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.

Čo je ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná pohotovostná služba sa definuje ako zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií.

Poskytovať sa bude v tzv. pevných bodoch, čím sa rozumie mesto, v ktorom sa bude nachádzať ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Mestá s ambulanciou pevnej ambulantnej pohotovostnej služby stanoví ministerstvo zdravotníctva svojim opatrením. Pre dospelých budú ambulancie pevnej siete zriadené v 73 mestách, pre deti a dorast v budú zriadené v 60 mestách.

V ambulancii ako aj doma

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako

  1. pevná ambulantná pohotovostná služba poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny,
  2. doplnková ambulantná pohotovostná služba poskytovaná nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou a nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou.

V rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje; poskytovanie návštevnej služby nezbavuje organizátora povinnosti úplne zabezpečiť poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje:

  • v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
  • v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,
  • v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
  • v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Úlohy samosprávnych krajov

Organizátor zdravotnej ambulantnej služby zasiela pravidelne mesačne samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Ak organizátor informoval samosprávny kraj, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré organizátor nezabezpečil, sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý určí samosprávny kraj v rozsahu, v ktorom nie je do 22. hodiny poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečené organizátorom.

Samosprávny kraj zabezpečí poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil.

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle.

Do 30. júna ako doteraz

Pre zachovanie kontinuity sa lekárska služba prvej pomoci poskytuje do 30. júna 2018 podľa doterajších predpisov. Zabezpečuje sa tak dostatočný časový priestor na vytvorenie pevnej siete ambulancií zdravotnej pohotovostnej služby.

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby v pracovných dňoch v čase určenom samosprávnym krajom a v dňoch pracovného pokoja nepretržite v rozsahu najmenej štyroch hodín denne v čase určenom samosprávnym krajom.

Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom a zverejneného na jeho webovom sídle.

Koľko sa bude platiť

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady 2 eurá.

Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za tieto služby 0 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady, 10 eur.

Kto bude oslobodený od úhrady

Od povinnosti úhrady za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, bude oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci

  • ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom,
  • ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti.

(red)