Na čo sa pripravuje vláda v roku 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Pre informáciu z neho vyberáme tie návrhy, ktoré môžu zaujímať i ľudí so zdravotným postihnutím alebo sa týkajú organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Informácia je uvedená v členení:

  • predkladateľ návrhu,
  • predpokladaný termín predloženia návrhu na rokovanie Vlády SR,
  • názov návrhu legislatívneho predpisu,
  • odôvodnenie predloženia návrhu.

Ministerstvo zdravotníctva – marec 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Zavedenie pojmu „rezidentský program“ s následnou úpravou podmienok na zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského programu a spôsobu jeho financovania a riešenie problematiky sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – apríl 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Národný program reforiem na rok 2017 (ročné zúčtovanie sociálneho poistenia).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – apríl 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 a podnety z aplikačnej praxe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – apríl 2018

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Dôvodom predloženia návrhu zákona je úprava práv a povinností pedagogických zamestnancov, systému získavania a udržiavania kvalifikačných predpokladov, systému kontinuálneho vzdelávania, kariérneho rastu, kreditového systému a systému výkonu atestácií.

Ministerstvo vnútra – apríl 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel.

Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – júl 2018

Návrh zákona o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

Zriadenie zariadení, ktoré budú poskytovať zdravotno-sociálnu starostlivosť s následnou úpravou podmienok na oprávnenie a prijímanie dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, úprava podmienok posudkovej činnosti na oprávnenie poskytovania dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a spôsobu financovania dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti – august 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Reforma opatrovníckeho práva v Slovenskej republike.

Ministerstvo vnútra – august 2018

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra SR. Register bude obsahovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.

Ministerstvo kultúry – september 2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

Ministerstvo zdravotníctva – september 2018

Návrh zákona o verejnom zdravotnom poistení a o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Návrh zákona ustanoví odmenu za správu verejných výdavkov zdravotnými poisťovňami a určí opatrenia na motiváciu efektívneho a maximálneho využívania prostriedkov verejného zdravotného poistenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(red)