Novela zákona o sociálnych službách a príspevok na sociálnu službu

Po takmer dvojročnej príprave schválila Národná rada SR 29. novembra 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Z rozsiahlej novely sa v článku venujeme zmenám v poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (§ 78a zákona), ktorý sa mení na finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou

Ustanovujú sa právne podmienky určenia sumy finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny verejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej úrovni a neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej i regionálnej úrovni, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Ide o spolufinancovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, ktorým je zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia a denný stacionár.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb.

A to najviac vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní a poistnému na verejné zdravotné poistenie, poistnému na sociálne poistenie a povinným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu týchto miezd a platov.

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je pre jednotlivé stupne odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe ustanovená na rok 2018 v prílohe č. 6 k zákonu a splnomocňovacie ustanovenie zabezpečuje vytvorenie právnych podmienok na medziročnú úpravu výšky tohto finančného príspevku po roku 2018 nariadením Vlády SR.

Takto koncipovaná právna úprava je v záujme udržateľnosti financovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a potreby reakcie na medziročný vývoj nákladovosti poskytovanej sociálnej služby; výška finančného príspevku však nepredstavuje, vychádzajúc z účelového určenia jeho použitia (spolufinancovanie EON na mzdy a odvody zamestnancov), pokrytie reálnej nákladovosti poskytovania osobnej starostlivosti.

Výška finančného príspevku pre rok 2018

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou pre rok 2018 je stanovená priamo v zákone a pohybuje sa podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

  • Pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v rozsahu od 87 eur (II. stupeň) do 456 eur (VI. stupeň) na mesiac a na jedno obsadené miesto.
  • Pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v rozsahu od 43,50 eura (II. stupeň) do 228 eur (VI. stupeň) na mesiac a na miesto obsadené najmenej v rozsahu osem hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa.

(red)