Európske dni osôb so zdravotným postihnutím 2017: K inkluzívnej, sociálnej a udržateľnej Európe

Rovnako ako každý rok, aj teraz začiatkom decembra (4. – 5. decembra 2017) Európska komisia spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) zorganizovali v budove Európskej komisie Charlemagne v belgickom Bruseli dvojdňovú konferenciu pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotného postihnutia.

Ľudia so zdravotným postihnutím spoločne diskutovali o občianstve, politickej účasti, udržateľnom rozvoji a o prístupnosti mestského prostredia s predstaviteľmi Európskej komisie, poslancami Európskeho parlamentu, Rady, verejných orgánov a ďalších zúčastnených strán a odborníkmi.

Nezostať na okraji spoločnosti

Konferenciu otvoril generálny riaditeľ pre zamestnanosť Európskej komisie. Hovoril o nespravodlivosti, ktorá v Európe aj v súčasnosti pretrváva.

Poukázal na vysokú mieru nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím: „Miera zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím je len 48 percent a len 28 percent ľudí so zdravotným postihnutím má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Táto priepasť je obrovská a neprijateľná.“

Predseda EDF Yannis Vardakastanis počas otvorenia konferencie uviedol: „Byť občanom znamená uplatňovať svoje práva, byť súčasťou spoločnosti a nie byť na jej okraji. A práve za to bojujeme.“

Vardakastanis poukázal aj na Európsky pilier sociálnych práv ako na nástroj Európskej únie na splnenie svojho záväzku v súvislosti s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

„Dohovor sa dotýka všetkých úrovní a oblastí politiky. EÚ by preto mala prijať komplexnú a rozsiahlu Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030, aby sa dohovor stal v Európe realitou za aktívnej účasti osôb so zdravotným postihnutím. Stratégia by mala byť súčasťou nadchádzajúceho Viacročného finančného rámca EÚ, aby sa zaručilo, že na jej implementáciu bude vyčlenený dostatok financií,“ dodal Vardakastanis.

Čo robí EÚ

V prvom paneli konferencie sa diskutovalo o tom, čo EÚ robí pre svojich občanov so zdravotným postihnutím.

Člen výkonného výboru EDF Rodolfo Cattani hovoril o účinných systémoch sociálnej ochrany a o iniciatívach na zníženie nerovností v rámci sociálneho piliera. Predseda Organizácií osôb so zdravotným postihnutím v Dánsku Thorkild Olesen poukázal na súvislosti medzi právami osôb so zdravotným postihnutím a Cieľmi udržateľného rozvoja.

Ciara O’Brien z Výboru pre ľudské práva Rady Európy podala správu o pokroku krajín pri dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Uviedla, že Rada sa bude aj naďalej usilovať zaručiť, aby EÚ podpísala Opčný protokol k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Právo voliť

Politická účasť a právo voliť predstavujú zásadnú súčasť občianstva a demokracie. V súčasnej Európe si toto právo nemôžu uplatňovať státisíce Európanov so zdravotným postihnutím.

Dôvody sú rôzne – zákony, neprístupnosť prostredia či ďalšie bariéry. Onedlho, v roku 2019, nás čakajú ďalšie európske voľby, preto sa táto otázka stále častejšie stáva predmetom diskusie. Rovnako to bolo aj na konferencii.

„Účasť na politickom živote nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím luxus. Je to základné právo a podmienka na to, aby mohli konať ako autonómne bytosti,“ vyjadril sa Albert Prevos, člen Výkonného výboru EDF.

Predsedníčka Európskej únie hluchoslepých Sanja Tarczay a sebaobhajca s Downovým syndrómom David Clarke sa s účastníkmi konferencie podelili o svoje skúsenosti v tejto oblasti. Obaja poukázali na bariéry pri voľbách a vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby prijali opatrenia a umožnili ľuďom so zdravotným postihnutím voliť a zúčastňovať sa na politickom živote.

Dobré príklady existujú

Na konferencii sa predstavili aj príklady dobrej praxe, pokiaľ ide o využívanie verejných priestranstiev a toho, ako ich urobiť čo najinkluzívnejšími. Išlo o mestá Luxemburg a Lugo. Účastníci sa dozvedeli najmä to, ako čo najefektívnejšie zmobilizovať prostriedky na zlepšenie situácie.

Účastníci sa venovali téme záujmu miest o zdravotné postihnutie. Nadia Hadad, členka predsedníctva Európskej siete pre nezávislý život (ENIL) vyzvala na prístupnosť a univerzálne navrhovanie ako podmienky inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Priority spolupráce

V závere podujatia prišli na rad priority, ktoré sa týkajú ďalších spoločných krokov. Bulharské predsedníctvo EÚ potvrdilo, že presadzovanie začlenenia osôb so zdravotným postihnutím ako plnohodnotných členov spoločnosti bude patriť medzi jeho priority.

Podpredseda EDF Pat Clarke v závere podujatia vyzval predstaviteľov všetkých európskych inštitúcií, aby aj naďalej spolupracovali s ľuďmi so zdravotným postihnutím a spoločne tak odstraňovali bariéry, ktoré im bránia v plnej miere sa zúčastňovať na spoločenskom živote.

Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné odovzdávanie ceny o najprístupnejšie mesto Access City. Viac o súťaži aj o jej výsledkoch sa dozviete už v tomto čísle nášho časopisu.

Konferencia aj v roku 2017 splnila očakávania všetkých účastníkov. Bola o to slávnostnejšia a hodnotnejšia, že sa konala pred vrcholným tohtoročným európskym podujatím v oblasti zdravotného postihnutia, 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím.

(red)

Účastníčka Európskych dní osôb so zdravotným postihnutím fotografujúca ostatných účastníkov

Počas Európskych dní osôb so zdravotným postihnutím sa stretli stovky zdravotne postihnutých ľudí a spoločne propagovali rôznorodosť a sociálnu inklúziu. FOTO – EUROPEAN DISABILITY FORUM (FACEBOOK)