Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR si poslanci výboru pre financie a rozpočet osvojili a poslanci v pléne schválili pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža, ktorý obmedzuje oslobodenie od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej tiež „registračná pokladnica“) osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako to bolo doteraz

Doposiaľ bola od povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá nebola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom neboli osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení.

Čo sa mení

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

V odôvodnení tejto zmeny sa uvádza: „Z dôvodu eliminácie krátenia prijatých tržieb sa upravuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb tak, že táto výnimka sa bude vzťahovať výlučne na prípady, ak tržbu za predaný tovar prijíma sám podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS alebo ak tržbu za predaný tovar prijíma jeho zamestnanec alebo iná osoba, ktorí musia byť taktiež fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS.“

Oznam o oslobodení od používania registračnej pokladnice

Zákon bol doplnený o ustanovenie zavádzajúce povinnosť verejne informovať o skutočnosti, že na danú prevádzku sa nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pokiaľ tomu tak v skutočnosti je.

 Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Čo si treba zapamätať

Podnikatelia, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pokiaľ od 1. januára 2018 bude za nich preberať tržbu osoba, ktorá nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať.

Otestovali sme prístupnosť virtuálnej registračnej pokladnice

Popísané obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä tých bez zamestnancov alebo s malým počtom zamestnancov bez ťažkého zdravotného postihnutia.

Aspoň pre časť z nich sa ponúka ako riešenie použitie virtuálnej registračnej pokladnice, ak by bola pre nich prístupná. Virtuálna pokladnica však nie je prístupná. Preto budeme presadzovať jej úplné sprístupnenie. Sme presvedčení, že by to nemal byť principiálny technický problém, lebo virtuálna registračná pokladnica je aplikácia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a využíva sa aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Predpokladáme, že nám v tom pomôže práve zavedená obmedzujúca zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu ako aj už dnes platný výnos MR SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, smernica EÚ č. 2012/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií ako aj Tallinnská deklarácia o e-governmente prijatá na stretnutí ministrov EÚ 6. októbra 2017. Pre nás je neprijateľné, aby štát ukladal svojim občanom povinnosti, ktoré nemôžu plniť z dôvodu ich zdravotného postihnutia.

Milan Měchura