Elektronické schránky povinne aj pre občianske združenia

Aj právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, budú musieť povinne využívať elektronickú schránku, hlavne na prijímanie úradných rozhodnutí. Ide teda aj o občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Podrobné informácie o aktivácii a používaní elektronických schránok nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy v časti o elektronických schránkach. V tomto článku uvádzame len základné informácie a dôležité upozornenia.

Do konca apríla

Právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, sú oprávnené do 30. apríla 2018 dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí.

Ak si aktiváciu nevykonajú do uvedeného termínu dobrovoľne, vykoná aktiváciu na doručovanie automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky dňom 1. mája 2018 bez ich súhlasu.

Úradné rozhodnutia budú doručované do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie, s výnimkou tých, ktoré podľa zákona musí orgán verejnej moci vykonávať výlučne v listinnej podobe. Aktivovaním elektronickej schránky však samotným právnickým osobám nevzniká povinnosť zasielať svoje dokumenty výlučne prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky.

Ako to funguje

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby bude mať jej štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu. Štatutárny zástupca môže udeliť právo na prístup do elektronickej schránky aj inej osobe.

Do elektronickej schránky sa prihlasuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na prístup do elektronickej schránky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačka kariet, ktoré sa vybavujú na oddelení dokladov okresného riaditeľstva polície. Tiež je potrebné nainštalovať do počítača softvér, ktorý je na stiahnutie na uvedenom portáli.

Pozor na tzv. fikciu doručenia

Vzhľadom na to, že do elektronickej schránky budú môcť orgány verejnej moci doručovať elektronické úradné rozhodnutia, upozorňujeme na potrebu dôslednej a pravidelnej kontroly doručenej pošty do elektronickej schránky. Pri niektorých rozhodnutiach sa totiž môže uplatňovať tzv. fikcia doručenia, a teda nebude rozhodujúce, či sa adresát o doručenom rozhodnutí dozvedel alebo nie.

Preto je vhodné v nastavení elektronickej schránky zapnúť notifikáciu doručených správ. Potom bude na e-mailovú adresu určenú vlastníkom elektronickej schránky zaslaný oznam o každej správe doručenej do elektronickej schránky.

Tiež je dôležité, aby štatutárny zástupca organizácie mal elektronický občiansky preukaz s čipom už pred 1. májom 2018.

(red)