Príprava hodnotenia plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) bol schválený uznesením vlády č. 25 z 15. januára 2014, ktoré ukladá aj jeho hodnotenie každé dva roky.

Prvá Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu a návrh na jeho aktualizáciu za obdobie rokov 2014 a 2015 bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo 14. decembra 2016. Do tejto správy boli zapracované aj odporúčania výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím adresované vláde SR vydané v apríli 2016 na záver hodnotenia implementácie dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Subjekty zodpovedné za plnenie úloh Národného programu sú povinné predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpočet plnenia úloh za roky 2016 a 2017 s návrhom na jeho aktualizáciu a ďalšie doplnenia úloh do 31. marca 2018. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny má následne povinnosť predložiť správu o plnení Národného programu na rokovanie vlády do 30. septembra 2018.

Cieľom je kvalitne pripraviť hodnotiacu správu. Preto zodpovedné subjekty a členovia pracovnej skupiny pre Národný program, medzi ktorými je aj NROZP a ďalšie organizácie osôb so zdravotným postihnutím, predložia prvé verzie svojich hodnotení a návrhov do 31. 1. 2018.

Na základe metodiky k odpočtu plnenia opatrení za roky 2016 a 2017 budú materiály predkladané v predpísanej štruktúre samostatne pre stav plnenia opatrenia, zmenu opatrenia a zaradenie novej úlohy.

V prípade návrhov nových opatrení zorganizuje Hlavné kontaktné miesto pre dohovor stretnutie na prediskutovanie opatrenia s navrhovateľom, so zodpovedným gestorom a prípadne aj so  spoluzodpovednými gestormi alebo spolupracujúcimi subjektmi.

(red)