Oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy od dane

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza inštitút charitatívnej reklamy.

Po asignácii dane z príjmov je to ďalší pilier pre financovanie mimovládnych neziskových organizácií.

Čo je charitatívna reklama

Charitatívna reklama je reklama určená na charitatívne účely, ktorú zadá podnikateľský subjekt organizácii nezriadenej alebo nezaloženej na podnikanie, pričom príjem z tejto reklamy je do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie oslobodený od dane z príjmov.

Podnikateľ, ktorý vynaložil financie na takúto reklamu, môže tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov, ale až po ich zaplatení.

Ktoré organizácie si môžu uplatňovať oslobodenie od dane z príjmu za charitatívnu reklamu

Oslobodenie od dane z príjmu za charitatívnu reklamu si môžu uplatniť organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie, ktorými sú:

 • občianske združenia,
 • nadácie,
 • neinvestičné fondy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na aké účely sa môžu príjmy z charitatívnej reklamy použiť

Príjmy z charitatívnej reklamy je ich prijímateľ povinný použiť len na všeobecne prospešné účely, na ktoré je možné použiť príjmy z podielu zaplatenej dane; ide o nasledujúce účely:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Príjmy z charitatívnej reklamy je ich príjemca povinný použiť na vyššie uvedené účely najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy prijal.

Ak príjemca do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z charitatívnych reklám na vyššie uvedený účel, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Milan Měchura