Prístupnosť čísla tiesňového volania 112 pre osoby so zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa umožňuje zasielať na linku tiesňového volania č. 112 v prípade potreby i krátke textové správy (SMS).

Zákon o elektronických komunikáciách sa dopĺňa o ustanovenia, ktoré zabezpečia rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaným občanom na čísle tiesňového volania 112 aj pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ (SMS).

Za účelom zabezpečenia rovnakého prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom SMS zákon ukladá rovnaké povinnosti podnikov prevádzkujúcich verejné elektronické komunikačné siete a koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému ako pri volaniach na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 pri rešpektovaní technologických odlišností medzi volaním a SMS.

Navrhované ustanovenia vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/136/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb.

Tieto navrhované úpravy sú v súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, konkrétne splnenie opatrenia NP 4.3.7. „Zabezpečiť prístup osobám so sluchovým postihnutím k číslu tiesňového volania 112“.

Požiadavky na službu

Zabezpečenie rovnakého prístupu k službám čísla tiesňového volania (ČTV) 112 pre osoby so zdravotným, predovšetkým sluchovým, postihnutím, ako majú ostatní účastníci v stave tiesne alebo pri mimoriadnych udalostiach vyžaduje splnenie nasledujúcich podmienok:

 • prístup musí byť bezplatný,
 • prístup musí byť neobmedzený,
 • registrácia nie je potrebná,
 • musí byť dostupná identifikácia účastníka a lokalizácia volajúceho,
 • použitie čo najdostupnejších technických prostriedkov pre účastníkov.

Prijaté riešenie

Po vyhodnotení požiadaviek, po dôkladnom posúdení dostupných technológií a po konzultáciách so zástupcami združení osôb so zdravotným postihnutím bola ako primárny spôsob komunikácie určená SMS na ČTV 112 dostupná pre všetkých občanov aj cudzincov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky bez potreby akejkoľvek registrácie.

O využití SMS rozhodol najmä fakt, že je to komunikačný nástroj dostupný všetkým držiteľom mobilného telefónu bez výnimky a takmer univerzálna znalosť jej používania medzi obyvateľmi. Výhodou SMS tiež je, že umožňuje komunikáciu aj na miestach, kde je taký slabý signál, že hlasové volanie nie je možné vykonať.

SMS môže tiež byť nástrojom, ktorý sa dá použiť na privolanie pomoci v tiesni v situáciách, keď nie je pre osobu v tiesni bezpečné hovoriť, napríklad v prípadoch napadnutia, únosu alebo domáceho násilia.

Právna úprava

V zákone o elektronických komunikáciách bolo novelizované ustanovenie § 43 ods. 11 písm. c) a § 57 ods. 10 a 11:

„Účastník verejnej telefónnej služby má právo

c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“; to sa vzťahuje aj na užívateľov verejných telefónnych automatov. V prípade jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 má právo aj na zasielanie bezplatných SMS.

Pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 podnik môže získavať a spracovávať a je povinný bezplatne poskytovať koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku tiesňového volania identifikáciu volajúceho a lokalizačné údaje, a to aj vtedy, ak volajúci využíva službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho alebo nedal súhlas na spracovanie lokalizačných údajov.

Podnik je povinný pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 poskytnúť identifikáciu volajúceho

 1. zobrazením telefónneho čísla,
 2. zobrazením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania.“

Zabezpečenie príjmu SMS na čísle 112

Príjem SMS na ČTV 112 rovnako ako príjem volaní v súčasnosti bude zabezpečovať všetkých osem koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému v rámci svojej územnej pôsobnosti.

S osobou v stave tiesne alebo pri mimoriadnej udalosti bude písomne komunikovať vždy len jeden operátor, ktorý sprostredkuje komunikáciu s operátorom hasičského záchranného zboru, policajného zboru a záchrannej zdravotnej služby a iné.

Čo treba do SMS uviesť

V stave tiesne alebo pri mimoriadnej udalosti je nutné do SMS napísať predovšetkým:

 • čo sa stalo,
 • kde sa to stalo.

Tieto dva údaje sú potrebné pre vyslanie adekvátnych síl a prostriedkov záchranných zložiek na konkrétne miesto.

Ďalšie informácie môžu byť uvedené už v prvej SMS alebo vyžiadané operátorom v SMS spätnej:

 • komu sa stalo,
 • ako sa stalo,
 • kedy sa stalo

a prípadne ďalšie informácie podľa povahy stavu tiesne alebo mimoriadnej udalosti.

Text sa píše bez diakritiky.

Po odoslaní SMS na ČTV 112 systém podpory príjmu a spracovania volaní tiesňového volania ihneď automaticky odošle potvrdzujúcu správu:

„CISLO TIESNOVEHO VOLANIA 112, vasa sprava bola prijata, cakajte na pokyny od operátora“.

V prípade nejasnej alebo neúplnej správy alebo ak píšuca osoba neuvedie informácie potrebné na zásah, operátor ČTV 112 bude spätnou SMS inštruovať píšucu osobu, čo má v SMS uviesť.

Nábeh služby

Príjem SMS na číslo tiesňového volania 112 bude nasadený počas roka 2018.

Úvodná prevádzka a jej vyhodnotenie sa uskutočnia v prvom štvrťroku 2018, podobne ako úprava, doplnenie odporúčaných postupov, vyhodnotenie zneužívania prístupu prostredníctvom SMS na netiesňovú komunikáciu.

Pripravuje sa informačná kampaň a aktivity k príležitosti Európskeho dňa 112 (11. februára):

 • výzva komunikovať občanom so zohľadnením rozdielov medzi bežným volaním a SMS komunikáciou,
 • v spolupráci s mobilnými operátormi a asociáciami sluchovo postihnutých a nedoslýchavých osôb sa uskutoční informačná kampaň v zmysle kedy písať (ohrozenie života, zdravia, majetku alebo životného prostredia) a čo písať, a to cez tlačové správy, prostredníctvom televíznych novín pre sluchovo postihnutých, letákov, informácií mobilných operátorov pre ich zákazníkov a podobne.

Implementácia možnosti zavedenia pokročilej lokalizácie volajúceho Advanced Mobile Location – AML – takzvaná bodová lokalizácia – lokalizačné údaje zistené telefónom budú odosielané na číslo tiesňového volania 112 prostredníctvom SMS.

(red)