Zmeny v uplatňovaní asignácii dvoch percent dane z príjmu

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov priniesla niekoľko zmien pri uplatňovaní asignácie dvoch percent dane z príjmu účinné od 1. januára 2018.

Najvýraznejšou zmenou je prechod zodpovednosti za asignáciu dvoch percent z príjmu zamestnancov zo zamestnávateľov na zamestnancov pre vysokú administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov.

Povinnosť zamestnávateľov

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dvoch percent najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie, na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo.

Vystavenie potvrdenia je jediná povinnosť, ktorú zamestnávateľ má voči svojmu zamestnancovi, ktorý mieni uplatniť asignáciu dvoch percent zo svojej dane z príjmu.

Zamestnanec už nemôže o administratívne zabezpečenie asignácie požiadať svojho zamestnávateľa v rámci žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ už tiež nie je povinný vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnanca predkladať príslušnému daňovému úradu.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnanca

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnanca za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, je uvedené na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Zhrnutie postupu pre zamestnancov

Pokiaľ chce zamestnanec poukázať podiel zo zaplatenej dane, musí najneskôr do 15. apríla požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie zaplatenia dane na predpísanom tlačive. Toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Obe tlačivá budú k dispozícii na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk). Vyhlásenie s potvrdením je potrebné doručiť daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla.

Zhrnutie postupu pre fyzické osoby – podnikateľov

V prípade fyzických osôb – podnikateľov sa v postupe asignácie dane z príjmov nič nemení, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov bude naďalej súčasťou tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B.

Milan Měchura